Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze website en onze bedrijven van de HYDAC-groep. De bescherming van uw persoonsgegevens heeft onze absolute prioriteit. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen (hierna: gegevens). Daartoe behoren bijv. het IP-adres, het adres, de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer.

In principe verzamelen wij de gegevens alleen voor zover dat technisch noodzakelijk is. Met de volgende privacyverklaring willen wij u informeren welke gegevens wij voor welk doel verwerken tijdens uw bezoek aan onze website.

 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijke krachtens art. 4 nr. 7 AVG en andere nationale privacywetgeving van de lidstaten en andere privacywetgevingsbepalingen is:

HYDAC Verwaltung GmbH
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Postbus 12 51
Duitsland
Tel.: +49 (0) 68 97 509-01
E-mail: info(at)hydac.com
Website: https://www.hydac.com

II. Contactgegevens van gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact op met de gegevensbeschermingsfunctionaris.

De gegevensbeschermingsfunctionaris voor alle ondernemingen van de HYDAC-groep kunt u bereiken onder:

HYDAC Verwaltung GmbH
Privacy afdeling
Industriestrasse
66280 Sulzbach/Saar
Duitsland
Tel.: +49 (0) 68 97 / 509 9500
E-mail: datenschutz(at)hydac.com

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.    Omvang van de gegevensverwerking

Wij verwerken gegevens van gebruikers van onze website uitsluitend voor zover dat nodig is voor het beschikbaarstellen van een functionerende website en het leveren van de content en diensten. De verwerking van de gegevens van de gebruiker vindt plaats op de wettelijke rechtsgrondslagen en uitsluitend voor de door ons vooraf gedefinieerde doeleinden.

2.    Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking

De ondernemingen van de HYDAC-groep verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

Toestemming

Voor zover wij voor de gegevensverwerking toestemming vragen van de betrokkene dient artikel 6 lid 1 zin 1 sub a van AVG als rechtsgrondslag.

Naleving van overeenkomst of precontractuele maatregelen

Bij de verwerking van gegevens die nodig zijn voor de naleving van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, zin 1, sub b van AVG als rechtsgrondslag. Deze dient ook voor de verwerkingen die voor de implementatie van precontractuele maatregelen vereist zijn.

Juridische verplichting

Voor zover verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor naleving van een wettelijke verplichting die van toepassing is op onze ondernemingen, dient art. 6, lid 1, zin 1, sub c van AVG als rechtsgrondslag.

Rechtmatig belang

Indien verwerking vereist is voor handhaving van een rechtmatig belang van onze ondernemingen of een derde partij en indien de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, vormt artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van AVG de rechtsgrondslag voor verwerking.

3.    Gegevens verwijderen en opslagduur

Zodra het doel van de verwerking komt te vervallen, worden de gegevens van de betrokkene verwijderd of wordt de verwerking ervan beperkt. Voorts kunnen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die voor de verantwoordelijke van toepassing zijn. Er zal ook sprake zijn van een beperking van de verwerking of van een verwijdering van gegevens als een in de genoemde normen verplichte bewaringstermijn afloopt, tenzij de gegevens verder moeten worden opgeslagen voor de sluiting of de naleving van een overeenkomst.

IV. Beschikbaarstellen van website en aanmaken van logbestanden

1.    Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor puur informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze websites bekijkt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch nodig zijn om onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en zekerheid te garanderen.

Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Informatie over browsertype en gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website komt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgevraagd

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2.    Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de noodzakelijk verzamelde gegevens en de tijdelijke opslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub f van AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen en tijdelijk opslaan van gegevens door het systeem is noodzakelijk om de website naar de computer van de gebruiker te kunnen sturen.

In deze doelstellingen ligt ook ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking krachtens
art. 6 lid. 1 zin 1 sub f AVG.

4.    Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer vereist zijn voor het realiseren van het desbetreffende verzamelingsdoel. Bij het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is hiervan sprake als de desbetreffende browser wordt gesloten.

5.    Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaarstellen van de website en de opslag van gegevens in logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker geen mogelijkheid tot beroep in de zin van artikel 21 van AVG.

V. Gebruik van cookies

1.    Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op verschillende pagina's gebruiken wij cookies om uw bezoek aan onze website gebruiksvriendelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies te ondersteunen. Bij de zogenoemde cookies gaat het om kleine tekstbestanden die uw browser op de computer kan opslaan. U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies, dat u per geval beslist of u cookies accepteert of niet of dat u het plaatsen van cookies in zijn geheel accepteert of niet. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om vast te stellen of uw pc al eens verbinding heeft gemaakt met een website (permanente cookies) of om de laatst bekeken aanbiedingen (sessiecookies) op te slaan.

De volgende cookies worden bij het opvragen van de website verzameld:

 • Gebruikerstaal
 • Sessiecookie
 • Gegevensbeschermingscookie (CookiePolicy)

De volgende cookies worden alleen bij gebruik van bepaalde functies van de website ingezet:

 • Aanvraaglijst
 • Contactformulier
 • Goederenlabel
 • Bij de login-ID (alleen het geval als de gebruiker op het systeem inlogt)
 • Aanzicht mobiel/desktop
 • Openstreet-Map fout-formulier

Wij gebruiken cookies voor meer gebruikersgemak. Sommige elementen van onze website vereisen dat de opvragende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden daarbij onder andere de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

 • Taalinstellingen
 • Log-in-informatie
 • Gegevens die in de formulieren worden ingevoerd

###onetrust-cookie-list###

We gebruiken op onze website ook cookies waarmee we het surfgedrag van de gebruiker kunnen analyseren (zie punt X).

2.    Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met gebruikmaking van technisch vereiste cookies is art. 6 par. 1 zin 1 sub f van AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met gebruikmaking van cookies voor analysedoeleinden wordt, als er een desbetreffende toestemming van de gebruiker is, gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a van AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking

Technisch vereiste cookies worden toegepast om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Onthouden van zoektermen
 • Opslag van de login-ID
 • Opslag van de sessie-ID van de gebruiker. Daardoor blijft de aanvraaglijst van de gebruiker ook na het sluiten van de browser bestaan.
 • Voor de opslag van de contactgegevens van de aanvraaglijst
 • Voor de opslag van de geselecteerde gebruikerstaal en het land
 • Voor de opslag van de informatie of de gebruiker de mobiele website gebruikt

De door technisch vereiste cookies verzamelde gebruikergegevens worden niet voor het aanmaken van gebruiksprofielen gebruikt.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de content ervan te verbeteren. Door de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt. Op deze wijze wordt ons aanbod voortdurend geoptimaliseerd.

In deze doelstellingen ligt ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f van AVG.

4.    Duur van de opslag

De duur van de opslag hangt af van het geplaatste cookie.

Cookies die bij het openen van de website worden verzameld:

 • Gebruikerstaal en land: 90 dagen
 • Sessiecookie: na sluiten van de browser
 • Gegevensbeschermingscookie (CookiePolicy): ½ jaar

Cookies die alleen bij gebruik van bepaalde functies van de website worden verzameld:

 • Aanvraaglijst: 1 jaar
 • Contactformulier: 90 dagen
 • Goederenlabel: 1 jaar
 • Bij de login-ID (alleen als de gebruiker inlogt op het systeem): na het sluiten wordt het cookie gewist
 • Aanzicht mobiel / desktop: na de sessie wordt de cookie gewist
 • Openstreet-Map fout-formulier: na de sessie wordt de cookie gewist

5.    Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dat kan ook automatisch worden uitgevoerd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Als u akkoord bent gegaan met het gebruik van de analysecookie en u deze toestemming nu wilt intrekken, kunt u deze instelling vinden op hydac.com/privacy.

VI. Registratie

1.    Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze websites bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door hun gegevens in te voeren. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Afhankelijk van de formulieren die de gebruiker moet invullen, worden tijdens het registratieproces onder andere de volgende gegevens verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Firma

Tijdens de registratie worden bovendien onder ander de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de registratie

Voor het registratieproces wordt toestemming van de gebruiker gevraagd voor de verwerking van deze gegevens.

2.    Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, als er toestemming van de gebruiker is, art. 6 lid 1 zin 1 sub a van AVG.

Als de registratie vereist is voor de naleving van een overeenkomst waar de gebruiker partij bij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, wordt de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub b van AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking

Voor het beschikbaar stellen van bepaalde content en prestaties op onze website is een registratie van de gebruiker vereist.

Bovendien kan de registratie van de gebruiker voor de naleving van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen vereist zijn.

4.    Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra de gebruiker de verwerking heeft ingetrokken.

5.    Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

Als gebruiker heeft u te allen tijde het recht om de registratie ongedaan te maken. U kunt de over u opgeslagen gegevens op elk moment laten wijzigen.

Het beroep kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de in punt I genoemde afdeling. Dit heeft geen terugwerkende kracht.

Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de naleving van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, kunnen zij alleen voortijdig worden verwijderd voor zover deze verwijdering niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

VII. Contactformulier en e-mailcontact

1.    Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken om elektronisch contact op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen.

Onder andere worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Firma
 • Aanvraagtekst

Op het moment van verzenden van het bericht worden bovendien onder andere de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de verzendprocedure gevraagd naar uw toestemming en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

U kunt ook contact met ons opnemen via het vermelde e-mailadres. In dit geval worden de via de e-mail verzonden gegevens van de gebruiker opgeslagen.

In deze situatie worden er geen gegevens aan derden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

2.    Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, als er toestemming van gebruiker is, art. 6 lid 1 zin 1 sub a van AVG.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een verzending van een e-mail worden overgedragen, wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub f van AVG.

Als de e-mail is verzonden met het doel een overeenkomst te sluiten, geldt als extra rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 sub b van AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking

De gegevens uit het invoermasker worden alleen verwerkt om de contactopname te bewerken. Indien contact wordt opgenomen via e-mail, is hierin ook het noodzakelijke rechtmatige belang van de verwerking van de gegevens vervat.

De overige gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

4.    Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer vereist zijn voor het realiseren van het desbetreffende verzamelingsdoel. Voor de gegevens van het invoermasker voor het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval als het gesprek met de gebruiker is beëindigd of voltooid. Het gesprek wordt beëindigd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende stand van zaken definitief is opgehelderd.

5.    Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn gegevens. In een dergelijke situatie kan het gesprek niet worden voortgezet.

Het beroep kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de in punt I genoemde afdeling. Dit heeft geen terugwerkende kracht.

Alle gegevens die in het kader van de contactopname zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VIII. Sollicitatieprocedure

1.    Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor sollicitaties wordt gebruik gemaakt van een sollicitatieportaal dat wordt gehost door een serviceprovider.

Hierbij worden onder andere de volgende gegevens verwerkt:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Adres
 • Sollicitatiedocumenten en overige documenten
 • Opmerkingstekst
 • LinkedIn profiel
 • Xing profiel

2.    Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is een toestemming van de gebruiker in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 sub a van AVG

3.    Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden verwerkt met het doel om de sollicitatie in behandeling te nemen. De gegevens zijn vereist om het sollicitatieproces te kunnen doorlopen.

4.    Duur van de opslag

De gegevens van de sollicitant worden zes maanden nadat de vacature is vervuld gewist, tenzij er met de sollicitant een arbeidsovereenkomst is gesloten.

5.    Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken.

De intrekking kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de in punt I genoemde afdeling. Deze heeft geen terugwerkende kracht.

IX. Webanalyse door Matomo (voorheen PIWIK)

1.    Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website gebruiken wij de open-sourcesoftwaretool Matomo (voorheen PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (zie voor cookies hierboven). Bij het openen van afzonderlijke pagina's van onze website worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het systeem van de gebruiker dat de website opvraagt
 • De opgevraagde website
 • De website van waar de gebruiker naar de opgevraagde website is gekomen (referrer)
 • De subpagina's die vanuit de opgevraagde website worden opgevraagd
 • De duur van het verblijf op de website
 • Hoe vaak de website wordt opgeroepen
 • Informatie over browsertype en gebruikte versie
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • Internet-Service-Provider van de gebruiker

De software draait daarbij uitsluitend op de servers van onze website. De gegevens worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden afgeschermd (bijv.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om het verkorte IP-adres aan de computer toe te wijzen die de site oproept.

2.    Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van de gebruiker is art. 6 lid 1 zin 1 sub a van AVG.

3.    Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van gebruikersgegevens stelt ons in staat om het gebruikersgedrag statistisch te analyseren voor optimaliserings- en marketingdoeleinden. Door de analyse van de verkregen gegevens zijn wij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren.

Verwerking vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Door het anonimiseren van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang dat gebruikers hebben bij het beschermen van hun gegevens.

4.    Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze statistische registratiedoeleinden.

5.    Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dat kan ook automatisch worden uitgevoerd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen eventueel niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Wij bieden onze gebruikers op onze website de mogelijkheid om de analyse te deactiveren. Hiervoor moet u de desbetreffende link volgen. Hierbij wordt er nog een extra cookie op uw systeem geplaatst die een signaal geeft aan ons systeem om de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Als de gebruiker de desbetreffende cookie in de tussentijd op zijn eigen systeem verwijdert, moet hij de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Meer informatie over de privacy-instellingen van de Matomo Software vindt u onder: https://matomo.org/docs/privacy/ .

X. Rechten van de betrokken persoon

1.    Recht op informatie volgens art. 15 AVG

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging eisen of de gegevens die op u betrekking hebben, door ons worden verwerkt.

Als er sprake is een dergelijke verwerking kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

 • de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • welke categorieën gegevens er worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens die u betreffen, zijn of zullen worden bekendgemaakt;
 • de geplande opslagduur van uw gegevens of indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van u betreffende gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profiling conform artikel 22, leden 1 en 4 van AVG, en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de toegepaste logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U hebt het recht te vragen of de u betreffende gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In verband met de overdracht van de gegevens kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen krachtens art. 46 van AVG.

2.    Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft tegenover de verantwoordelijke recht op rectificatie en/of aanvulling voor zover de verwerkte gegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet deze rectificatie onverwijld uitvoeren.

3.    Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van gegevens die u betreffen, te beperken:

 • indien u de juistheid van de gegevens die u betreffen, betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • als de verwerking onrechtmatig is en u niet instemt met de verwijdering van gegevens en in plaats daarvan verzoekt het gebruik van de gegevens te beperken;
 • als de verantwoordelijke de gegevens niet langer voor de verwerkingsdoeleinden, maar ze wel voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van vorderingen nodig heeft, of
 • als u krachtens art. 21 lid 1 van AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, maar nog niet vaststaat of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van gegevens die u betreffen is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen met uw toestemming of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van vorderingen of voor de bescherming van de rechten van een ander natuurlijk of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat ervan worden verwerkt.

Als de beperking van de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4.    Recht op verwijdering

a.    Verwijderingsplicht

U kunt de verantwoordelijke verzoeken om de u betreffende gegevens onmiddellijk te verwijderen en de verantwoordelijke is dan verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen voor zover een van de volgende redenen geldt:

 • De gegevens die u betreffen zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins werden verwerkt.
 • U trekt uw toestemming in, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a van AVG was gebaseerd, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • U dient op grond van art. 21 lid 1 van AVG bezwaar in tegen de verwerking en er zijn geen rechtmatige gronden voor de verwerking met prioriteit, of u dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 van AVG.
 • De gegevens die u betreffen zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van de desbetreffend gegevens is vereist voor naleving van een wettelijke verplichting krachtens het EU-recht of het recht van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt.
 • De u betreffende gegevens zijn verzameld in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij krachtens art. 8, lid 1 van AVG.

b.    Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke de gegevens die u betreffen openbaar heeft gemaakt en als hij krachtens art.17, lid 1 van AVG verplicht is deze te verwijderen, dient hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen te nemen, met inbegrip van technische maatregelen, om de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, erover te informeren dat u als betrokkene hebt verzocht om alle links naar deze gegevens of kopieën of replicaties daarvan te verwijderen.

c.    Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • voor de naleving van een wettelijke verplichting volgens welke de verwerking krachtens EU-recht of het recht van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt, vereist is, of voor de waarneming van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is overgedragen;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid krachtens art. 9, lid 2, sub h en i, en art. 9, lid 3 van AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden krachtens artikel 89, lid 1 van AVG, voor zover het onder a. genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig in gevaar zou kunnen brengen, of
 • voor vaststellen, uitoefenen of verdedigen van vorderingen.

5.    Recht op informatie

Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking ten aanzien van de verantwoordelijke, is de verantwoordelijke verplicht alle ontvangers van de gepubliceerde gegevens die u betreffen, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Ten aanzien van de verantwoordelijke heeft u het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6.    Het recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de u betreffende gegevens die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbare en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft u het recht deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke aan wie de gegevens beschikbaar zijn gesteld, te verstrekken, voor zover

 • de verwerking berust op een toestemming krachtens art. 6 lid 1 zin 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a van AVG of op een overeenkomst krachtens art. 6 lid 1 zin 1 sub b van AVG en
 • de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures plaatsvindt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u bovendien het recht om af te dwingen dat de gegevens die u betreffen rechtstreeks door een verantwoordelijke worden doorgeven aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor verwerking van gegevens die vereist zijn voor de waarneming van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is overgedragen.

7.    Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die u betreffen krachtens artikel 6 lid 1 zin 1 sub e of f van AVG; dit geldt ook voor de profilering krachtens deze bepalingen.

De verantwoordelijke mag de gegevens die u betreffen niet meer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van vorderingen.

Als de gegevens die u betreffen worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, dan worden de desbetreffende gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht richtlijn 2002/58/EG - uw recht van bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt, uit te oefenen.

8.    Recht van intrekking van de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de intrekking uitgevoerde verwerking onverlet.

9.    Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijk geval inclusief profiling

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk beperkt. Dit geldt niet als het besluit

 • inzake het afsluiten of naleven van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijk vereist is,
 • op basis van EU-wetgeving of wetgeving van de lidstaten, waaronder de verantwoordelijke valt, toegestaan is en deze wetgeving adequate maatregelen voor de handhaving van uw rechten en vrijheden alsmede over uw rechtmatige belangen bevatten of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze besluiten mogen echter niet baseren op speciale gegevenscategorieën krachtens art. 9, lid 1 van AVG, voor zover niet art. 9, lid 2, sub a of g van AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen.

Wat de eerste twee alternatieven betreft, neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht op het afdwingen van tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke, op weergave van zijn eigen standpunt en op aanvechting van het besluit.

10.  Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep heeft u het recht bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij het bezwaar is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van het bezwaar met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte krachtens artikel 78 van AVG.