Aansprakelijkheid

Wij willen benadrukken dat de volgende informatie is gebaseerd op productdetails en waarden die betrekking hebben op gemiddelde toepassingen, die niet noodzakelijkerwijs van toepassing zijn in specifieke gevallen. Onze producten worden continu verbeterd; kenmerken, afmetingen en gewichten kunnen daarom afwijken, alhoewel wij ons uiterste best doen om dergelijke veranderingen in onze informatie te verwerken. Indien u het door u gewenste product voor een specifieke toepassing wilt gebruiken, bevelen wij aan om vooraf contact met onze desbetreffende afdeling op te nemen. De vereiste prestatiekenmerken kunnen dan op het punt van aankoop worden afgestemd op de eisen van het individuele geval.

Voor zover hieronder niets anders wordt vermeld, is onze aansprakelijkheid – om welke juridische reden dan ook – uitgesloten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die niet door het geleverde object zelf is ontstaan; in het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor winstderving of andere financiële schade van de klant. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid. Bovendien geldt deze uitsluiting niet voor gebreken die op bedrieglijke wijze zijn verzwegen of waarvan de     afwezigheid wordt gegarandeerd, noch in gevallen van verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid. Indien wij door grove nalatigheid een belangrijke contractuele verplichting schenden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade. Aanspraken op productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

Overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens

Heeft u nog geen overeenkomst met ons gesloten voor de opdracht tot verwerking conform artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Dat is altijd nodig wanneer u in opdracht persoonsgegevens van ons verwerkt of als u toegang heeft (of zou kunnen krijgen) tot persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

Wij vragen u hierbij ons contract voor opdrachtverwerking te ondertekenen conform artikel 28, lid 7 AVG*1.

Overeenkomst ondertekenen

Na ondertekening ontvangt u automatisch een kopie per e-mail voor uw archief.

Vul de volgende velden van de overeenkomst in of upload uw document dienovereenkomstig:

 1. bijlage 1 - naam, adres, functie, contactgegevens en handtekening.
 2. bijlage 1 - onderwerp, type en duur van de overeenkomst
 3. bijlage 2 a) - categorieën van betrokkenen
 4. bijlage 2 b) - categorieën van persoonsgegevens
 5. bijlage 2 c) - (indien van toepassing) beperkingen of aanvullende waarborgen in geval van verwerking van gevoelige gegevens (art. 9 AVG)
 6. bijlage 2 d) - type verwerking
 7. bijlage 2 e) - doel van de verwerking
 8. bijlage 2 j) - verantwoordelijke contactpersoon
 9. bijlage 3 - verdere technische en organisatorische maatregelen (uploaden)
 10. bijlage 4 - lijst van verwerkingsactiviteiten volgens art. 30 lid 2 AVG (uploaden)
 11. bijlage 5 - lijst van onderaannemers (uploaden)

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@hydac.com.

*1 Deze overeenkomst voldoet aan het Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/915 van de Europese Commissie van 4 juni 2021 betreffende standaardcontractbepalingen tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers uit hoofde van artikel 28, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ( (http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915/oj).

 

IT-beveiligingsrichtlijn Externe dienstverleners