Om HYDAC Här för att hjälpa sedan 1963

Som en internationell grupp har vi ett globalt nätverk med experter, kvalitetsstandarder och kundfokus. På det här sättet kan vi nå upp till marknadens krav och hjälpa dig att utveckla din skräddarsydda lösning. Läs mer om vårt företag.

HYDAC – 50 nationella företag, ett DNA

Grundat i Saarland år 1963 som “Gesellschaft für Hydraulikzubehör” (företag för hydrauliska tillbehör) och styrt som familjeföretag har HYDAC aldrig upphört att förbättras.  Sedan 1980 har vi funnits i Sverige. HYDAC har nu 50 nationella företag, ungefär 500 återförsäljare och servicepartner, 14 produktlinjer och över 9 500 anställda runt om i världen.

Lita på HYDACs expertkunskap inom hydraulik, system- och vätsketeknik. Vi har åtagit oss att tillhandahålla lösningar som innehåller allt som omfattar den industriella sektorn och är hållbara och inriktade på alla kunder. Vi är inte teoretiker - med omfattande förståelse för industrin utvecklar vi system som står sig genom tiderna. För dig och med dig.

Made in Sweden står för en nära kontakt med våra kunder där vi tillsammans redan i projekteringsfasen tar fram kundunika och kompletta  lösningar och monterarhydraulsystem lokalt i Sverige

Våra hydraultekniker utför även installation, montage av hydraulsystem samt utför hydraulservice över hela landet.

HYDAC - driver och prövar på innovationer

Vi står alltid inför nya utmaningar men ändå har vi aldrig slutat utveckla vårt sortiment. Bara i Tyskland arbetar över 900 ingenjörer inom området vätska och teknik med dig för att skapa energieffektiva, pålitliga och avfallssnåla lösningar. Våra nya patent är beviset för vår innovationskänsla.

Ett internationellt nätverk med lokala rötter

Vi talar ditt spåk och är medvetna om utmaningarna som detta medför. HYDAC har ett nätverk med internationella och lokala specialister. Detta hjälper oss att utveckla skräddarsydda lösningar för och med våra kunder, anpassade för att passa de regionala kraven.

Hållbarhet i praktiken

Till alla våra tekniker och utvecklingar tänker vi inte bara på här och nu, utan även på framtiden. Förutom de legala förutsättningarna utnyttjar vi förnybara energier. Samtidigt uppskattar vi regionalitet - med våra 50 HYDAC dotterbolag, över 500 återförsäljare och servicepartner över hela världen har vi nära kontakt till våra kunder och håller leveransvägarna korta.

Kontakta oss på Hydac!

Vårt team i Sverige

Läs mer

Mervärde sedan 1963

Kundorientering

Våra kunder är vår drivande kraft. De driver på oss att forstätta utveckla oss ännu mer. Av denna anledningen är de den centrala punkten i alla våra beslut. I våra samarbeten är det viktigt för oss att kommunicera med våra kunder som partner och att visa transparens.

Entreprenöranda

Vår entreprenöranda driver på oss att hitta den mest effektiva och ekonomiskt lönsamma lösningen till dig: För din framgång är även vår framgång. Tillsammans med dig klarar vi av kraven på marknaden - försäkrar oss alltid om att våra produkter är en bra investering för dig på lång sikt.

Mod

Från ett familjeföretag från Saarland till internationell företagsgrupp - det kräver en hel del mod. Mod att ifrågasätta status quo, tänka annorlunda och skapa något nytt. Det enda sättet att hålla sig kvar i spetsen är att våga ta risker och utforska okonventionella vägar.

Pålitlighet

I över 50 år har vi varit en utvecklingspartner för våra kunder. Vi använder omfattande tester och simuleringar för att utveckla påligliga tekniker som är perfekt anpassade till dina krav. Det är så här vi skapar produkter och service som uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och kvalitetskraven.

Förändringsvilja

Vi rör på oss hela tiden. Liksom våra produkter, som ständigt anpassas för att passa de senaste kraven och utmaningarna, utvecklas vi också hela tiden. Med blicken riktad mot framtiden och kunskapen från det förflutna, bemöter vi miljöanpassningen.

Nyfikenhet

Hungriga på kunskap, framtidsinriktade och förutsägande: HYDAC är alltid med framme i spetsen och representeras nu i över 14 produktlinjer i hela världen. Vi antar oss gärna utmaningar och är väl förberedda tack vare våra erfarenheter.

Vi är en familj

Som familjeföretag är vi stolta över vårt starka team. Av den här anledningen har vi ett motto som gäller: Agera ansvarsfullt. Vi uppskattar solidaritet. Om det gäller de åtskilliga alternativen för framtida utveckling, fritidsaktiviteter eller att förena arbete och familj.

Mer om våra åtaganden

Företag

Våra åtaganden

Läs mer

Företagsprincip

Uppförandekod HYDAC AB

INTRESSEKONFLIKT
HYDAC AB förväntar sig att alla anställda agerar med integritet för att säkerställa det förtroende för HYDAC AB, som innehas av våra kunder, leverantörer , intressenter och andra individer och organisationer som vårt företag samverkar med. Ingen anställd får bedriva personlig verksamhet eller bedriva ekonomiska eller affärsmässiga intressen som kan ge upphov till intressekonflikt med HYDAC AB eller som kan äventyra förmågan att uppfylla sitt arbetstagaransvar.


ARBETSRÄTT
HYDAC AB bedriver en anställningspolitik enligt principerna om att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi följer ILO-konventionen gällande bl.a. barnarbete, tvångsarbete, ickediskriminering och föreningsfrihet och respekterar därmed varje anställds rätt att gå med i fackförening eller annan personalorganisation och att delta i kollektiva förhandlingar.


PENNINGTVÄTT
HYDAC AB har åtagit sig att endast bedriva affärer med respektabla kunder och andra affärspartners, som bedriver verksamhet på ett lagligt sätt och vars medel härrör från legitima källor. Vi accepterar inga intäkter från brottslig verksamhet, tex penningtvätt, eller från terrorism. Alla anställda är skyldiga att följa redovisningsregler och krav, finansiella rapporteringskrav och rapporteringskrav som är tillämpliga vid kontantbetalning och andra betalningar i samband med transaktioner.


RÄTTVIS OCH LAGLIG KONKURRENS
HYDAC AB tror på rättvis och stark konkurrens. Vi deltar inte i, och är heller inte part i, avtal, affärsmetoder eller handlingar som i laglig bemärkelse eller i annan reglering är konkurrensbegränsande.


SEKRETESS
HYDAC AB är medveten om att sekretess är en viktig grund för kontakter och relationer. Vi förbinder oss därför att inte använda någon muntlig eller skriftlig konfidentiell information av kommersiell eller teknisk karaktär som har erhållits i samband med partnerbaserade möten, förhandlingar eller kontrakt och därtill hörande dokument, information och affärshemligheter för eget syfte och för att hemlighålla dem för tredje part.

MUTOR
HYDAC AB erbjuder, lovar, ger, kräver eller accepterar inte mutor eller annan oetisk förmån för att få, behålla eller ge en affär eller annan favör eller vinning.


ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
HYDAC AB, våra anställda, partners, rådgivare, distributörer och återförsäljare, måste som minsta standard följa alla lagar och förordningar i de länder där de verkar samt internationella förordningar och HYDAC ABs policys och uppförandekod för HYDAC AB. https://varaatagande.hydac.com/


MILJÖ
HYDAC AB åtar sig att se till att alla skadliga effekter på miljön av vår verksamhet, våra produkter och tjänster minimeras så långt det är praktiskt möjligt. Vi ska som minimum följa tillämpliga lagstadgade miljöbestämmelser och föreskrifter och aktivt arbeta för att minimera miljöriskerna. HYDAC AB ska fortsätta att utveckla konstruktioner och teknisk kunskap för att minska miljöpåverkan av våra processer och produkter.


HÄLSA OCH SÄKERHET
HYDAC AB har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett sätt som uppfyller högsta möjliga standard för hälsa och säkerhet. Vi arbetar även med att skydda våra anställda, våra fysiska tillgångar, information och vårt rykte mot potentiella säkerhetshot och arbetar aktivt med att minimera riskerna för hälso- och säkerhetstillbud.


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
HYDAC AB strävar efter att upprätthålla internationellt erkända mänskliga rättighetsstandarder (FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) varhelst verksamheten är belägen. Vi följer alla relevanta statliga myndigheters riktlinjer som är utformade för att säkerställa att produkter inte integreras i utrustning som används för terrorism eller missbruk av mänskliga rättigheter, dvs följa import- och exportkontrollbestämmelser där vi är verksamma.


SOCIALT ANSVAR
HYDAC AB kommer inte att bedriva kommersiell verksamhet i länder där det inte är möjligt att följa vår uppförandekod och kommer att avstå att göra affärer i länder som omfattas av internationella och nationella embargo, som förbjuder denna typ av affärer.

 

Ladda ner uppförandekod HYDAC AB

Ladda ner uppförandekod HYDAC AB (Engelsk Version)

Certifikat

Försäljningsvillkor

Leveransvillkor:

Enligt Allmänna Leveransbestämmelser NL09 om inte annat villkor har överenskommits.

Fraktvillkor enligt Incoterms:

EXW (Spånga) om inte annat villkor har överenskommits.

Betalningsvillkor:

30 dagar om inte annat villkor har överenskommits. Efter förfallodagen debiteras ränta med 8% över gällande referensränta.

Priser och valutaklausul:

Prislistan är i SEK exklusive; moms , emballage och frakt

Priserna i prislistan är baserade på en valutakurs 1 EUR=10,5 SEK (+/- 2%). Vi valutajusterar efter leveransdagens kurs till 80% om eurokursen avviker från denna nivå.

Materialkostnadstillägg:

Tillfälliga materialkostnadstillägg kan förekomma och redovisas då separat på ordererkännande och faktura.

Minsta ordervärde:

Order under 1000 SEK tillkommer en minsta orderavgift på 500 SEK (50 EUR)