Juridische informatie & beleidslijnen

Aansprakelijkheid

We willen benadrukken dat de volgende informatie op onze website en in HYDAC Online Tools gebaseerd is op productdetails en waarden die betrekking hebben op gemiddelde toepassingen, die niet noodzakelijkerwijs van toepassing zijn in specifieke gevallen. Onze producten worden continu verbeterd; waarden, afmetingen en gewichten kunnen daarom afwijken, alhoewel wij ons uiterste best doen om dergelijke veranderingen voortdurend in onze informatie te verwerken. Indien u het door u gewenste product voor een specifieke toepassing wilt gebruiken, bevelen wij aan om vooraf contact met onze desbetreffende afdeling op te nemen. De vereiste prestatiekenmerken kunnen dan op het moment van aankoop worden afgestemd op de eisen van het individuele geval.
We willen ook benadrukken dat onze bedrijfsomstandigheden naar eer en geweten zijn gecreëerd. Desondanks en ondanks de grootste zorgvuldigheid kan niet worden uitgesloten dat er fouten in zijn geslopen.

Daarom aanvaarden wij aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. Bovendien aanvaarden wij ook aansprakelijk voor gebreken die op frauduleuze wijze zijn verborgen of waarvan de afwezigheid is gegarandeerd, of in gevallen van nalatige schade aan lijf, leden en gezondheid, of de schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Verplichtingen die als wezenlijk voor het contract worden beschouwd, zijn die waarvan de uitvoering van vitaal belang is voor de juiste uitvoering van het contract en waarop de klant normaal kan vertrouwen. Dit doet geen afbreuk aan verplichte wettelijke aansprakelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid onder de Duitse Productaansprakelijkheidswetgeving (ProdHaftG). Voor het overige wijzen wij alle aansprakelijkheid af, ongeacht de rechtsgrond waarop een dergelijke aansprakelijkheid kan worden gebaseerd. Indien we door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schenden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het redelijkerwijs voorzienbare verlies.

Whistleblowing and complaints procedure

Within the framework of our commitment to acting in compliance with the law and in accordance with our Business Code, you have the opportunity to provide us with notices, report conspicuous incidents or raise a complaint.

For this purpose, you can use the following communication channels:

The report will be treated confidentially. In case of an anonymous receipt, we reserve the right to decide on further processing in each individual case.

Overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens

Heeft u nog geen overeenkomst met ons gesloten voor de opdracht tot verwerking conform artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Dat is altijd nodig wanneer u in opdracht persoonsgegevens van ons verwerkt of als u toegang heeft (of zou kunnen krijgen) tot persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

Wij vragen u hierbij ons contract voor opdrachtverwerking te ondertekenen conform artikel 28, lid 7 AVG*1.

Overeenkomst ondertekenen

Na ondertekening ontvangt u automatisch een kopie per e-mail voor uw archief.

Vul de volgende velden van de overeenkomst in of upload uw document dienovereenkomstig:

 1. bijlage 1 - naam, adres, functie, contactgegevens en handtekening.
 2. bijlage 1 - onderwerp, type en duur van de overeenkomst
 3. bijlage 2 a) - categorieën van betrokkenen
 4. bijlage 2 b) - categorieën van persoonsgegevens
 5. bijlage 2 c) - (indien van toepassing) beperkingen of aanvullende waarborgen in geval van verwerking van gevoelige gegevens (art. 9 AVG)
 6. bijlage 2 d) - type verwerking
 7. bijlage 2 e) - doel van de verwerking
 8. bijlage 2 j) - verantwoordelijke contactpersoon
 9. bijlage 3 - verdere technische en organisatorische maatregelen (uploaden)
 10. bijlage 4 - lijst van verwerkingsactiviteiten volgens art. 30 lid 2 AVG (uploaden)
 11. bijlage 5 - lijst van onderaannemers (uploaden)

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@hydac.com.

*1 Deze overeenkomst voldoet aan het Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/915 van de Europese Commissie van 4 juni 2021 betreffende standaardcontractbepalingen tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers uit hoofde van artikel 28, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ( (http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915/oj).

 

IT-beveiligingsrichtlijn Externe dienstverleners