Πολιτική απορρήτου

Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας για τις ιστοσελίδες και τις εταιρείες μας που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών HYDAC. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες που αναφέρονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής: Δεδομένα). Εδώ συμπεριλαμβάνονται π.χ. η διεύθυνση IP, η διεύθυνση, το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου.

Τα δεδομένα συλλέγονται από εμάς μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά αναγκαίο. Με την ακόλουθη πολιτική απορρήτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό, κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας.

I. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 7 του ΓΚΠΔ και άλλες εθνικές νομοθεσίες προστασίας δεδομένων των κρατών-μελών καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς σχετικά με την προστασία των δεδομένων είναι η:

HYDAC Verwaltung GmbH,
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Postfach 12 51
Γερμανία
Τηλ.: +49 (0) 68 97 509-01
E-Mail: info@hydac.com
Ιστοσελίδα: https://www.hydac.com

II. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κοινό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων των εταιρειών του ομίλου εταιρειών HYDAC με τους εξής τρόπους:

HYDAC Verwaltung GmbH
Τμήμα ιδιωτικότητας
Industriestrasse
66280 Sulzbach/Saar
Γερμανία
Τη.: +49 (0) 68 97 / 509 9500
E-Mail: datenschutz(at)hydac.com

III. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

1.    Βαθμός της επεξεργασίας των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών των ιστοσελίδων αποκλειστικά στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή μιας λειτουργικής ιστοσελίδας καθώς και για του περιεχομένου και των υπηρεσιών. Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νομικές βάσεις και μόνο για τους σκοπούς που καθορίσαμε παραπάνω.

2.    Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων

Οι εταιρείες του ομίλου εταιρειών HYDAC επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Συγκατάθεση

Εφόσον έχουμε λάβει τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Εκτέλεση σύμβασης ή μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Νομική υποχρέωση

Εφόσον είναι απαραίτητη μια επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκεινται οι εταιρείες μας, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

Έννομο συμφέρον

Σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος των εταιρειών μας ή ενός τρίτου και εάν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του πρώτου συμφέροντος, νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

3.    Διαγραφή δεδομένων και χρονικό διάστημα αποθήκευσης

Τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων διαγράφονται ή η επεξεργασία των δεδομένων περιορίζεται μόλις παύσει ο σκοπός της επεξεργασίας. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποθήκευση όταν αυτό προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό ή εθνικό νομοθέτη σε κανονισμούς της Ένωσης, τους νόμους ή άλλους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Ο περιορισμός της επεξεργασίας ή η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας αποθήκευσης που προβλέπεται από τα παραπάνω πρότυπα, εκτός και εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων για τη σύναψη σύμβασης ή την εκτέλεση σύμβασης.

IV. Παροχή της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων καταγραφής

1.    Περιγραφή και βαθμός της επεξεργασίας δεδομένων

Σε περίπτωση καθαρά πληροφοριακής χρήσης της ιστοσελίδας, δηλαδή εάν δεν δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη ή δεν μας παρέχετε άλλες πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει στο διακομιστή μας. Όταν επιθυμείτε να προβάλετε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για την προβολή της ιστοσελίδας μας και για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Στη διαδικασία αυτή συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και την έκδοση που χρησιμοποιείται
 • Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης
 • Ιστοσελίδες από τις οποίες καταλήγει το σύστημα του χρήστη στη δική μας ιστοσελίδα
 • Ιστοσελίδες τις οποίες καλεί το σύστημα του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται ενδεχομένως στα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Δεν πραγματοποιείται αποθήκευση των δεδομένων αυτών σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα του χρήστη.

2.    Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για τα δεδομένα των οποίων απαιτείται η συλλογή και η προσωρινή αποθήκευση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή και η προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων από το σύστημα είναι απαραίτητες για να καταστεί δυνατή η παροχή της ιστοσελίδας στον υπολογιστή του χρήστη.

Στους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνεται και το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

4.    Χρονική διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους. Στην περίπτωση συλλογής των δεδομένων για την παροχή της ιστοσελίδας, αυτό πραγματοποιείται όταν κλείσει το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης.

5.    Δυνατότητα αντίταξης και κατάργησης

Η συλλογή δεδομένων για την παροχή της ιστοσελίδας και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αντίταξης εκ μέρους του χρήστη κατά την έννοια του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ.

V. Χρήση Cookies

1.    Περιγραφή και βαθμός της επεξεργασίας δεδομένων

Σε διάφορες σελίδες, χρησιμοποιούμε Cookies για να κάνουμε την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ελκυστική και για να καταστήσουμε δυνατή τη χρήση ορισμένων λειτουργιών. Τα αποκαλούμενα "Cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μπορεί να αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σύμφωνα με τις επιθυμίες σας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με την εγκατάσταση των Cookies, να αποφασίζετε κατά περίπτωση για την αποδοχή, ή να αποδεχτείτε ή να αποκλείσετε γενικά την αποδοχή των Cookies. Τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, π.χ. για να αναγνωριστεί ότι ο υπολογιστής σας είχε συνδεθεί στο παρελθόν με έναν ιστότοπο (μόνιμα Cookies) ή για την αποθήκευση των προσφορών που έχουν προβληθεί τελευταία (Cookies συνεδρίας).

Κατά την κλήση της ιστοσελίδας συλλέγονται τα ακόλουθα Cookies:

 • Γλώσσα χρήστη
 • Cookie συνεδρίας
 • Cookie προστασίας δεδομένων (CookiePolicy)

Τα ακόλουθα Cookies συλλέγονται μόνο κατά τη χρήστη συγκεκριμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας:

 • Λίστα αιτημάτων
 • Φόρμα επικοινωνίας
 • Ετικέτες προϊόντων
 • Στο Login-ID (μόνο εφόσον ο χρήστης συνδεθεί στο σύστημα)
 • Προβολή για φορητή συσκευή / υπολογιστή
 • Φόρμα σφάλματος Openstreet-Map

Χρησιμοποιούμε Cookies για να σας παρέχουμε αυξημένη άνεση κατά τη χρήση. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν τη δυνατότητα αναγνώρισης του καλούντος προγράμματος περιήγησης ακόμη και μετά από αλλαγή σελίδας.

Μεταξύ άλλων αποθηκεύονται και μεταδίδονται τότε στα Cookies τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ρυθμίσεις γλώσσας
 • Πληροφορίες σύνδεσης
 • Δεδομένα που καταχωρούνται στις φόρμες

###onetrust-cookie-list###

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας Cookies που καθιστούν δυνατή την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά την πλοήγηση (βλ. σχετικά το σημείο IX).

2.    Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων με χρήση τεχνικά αναγκαίων Cookies αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων με χρήση Cookies για σκοπούς ανάλυσης αποτελεί, σε περίπτωση που υπάρχει σχετική συγκατάθεση του χρήστη, το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Σκοπός της χρήσης τεχνικά αναγκαίων Cookies είναι η απλούστευση της χρήσης των ιστοσελίδων για τους χρήστες. Η παροχή ορισμένων λειτουργιών των ιστοσελίδων μας είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση Cookies. Για αυτές είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται ξανά το πρόγραμμα περιήγησης ακόμη και μετά από μια αλλαγή σελίδας.

Τα Cookies απαιτούνται για τις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Αποθήκευση όρων αναζήτησης
 • Για την αποθήκευση του Login-ID
 • Για την αποθήκευση του Session-ID του χρήστη. Έτσι, η λίστα αιτημάτων του χρήστη θα διατηρείται ακόμα και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.
 • Για την αποθήκευση των δεδομένων επικοινωνίας της λίστας αιτημάτων
 • Για την αποθήκευση της επιλεγμένης γλώσσας χρήστη και της χώρας
 • Για την αποθήκευση της πληροφορίας αν ο χρήστης βρίσκεται στην έκδοση της ιστοσελίδες για φορητές συσκευές

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται μέσω τεχνικά αναγκαίων Cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρήσης.

Η χρήση των Cookies ανάλυσης πραγματοποιείται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και των περιεχομένων της. Μέσω των Cookies ανάλυσης μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα. Έτσι, βελτιώνονται συνεχώς οι υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Για τους σκοπούς αυτούς, το έννομο συμφέρον μας έγκειται και αυτό στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

4.    Χρονική διάρκεια της αποθήκευσης

Η χρονική διάρκεια της αποθήκευσης εξαρτάται από το Cookie που χρησιμοποιείται.

Cookies που συλλέγονται κατά την κλήση της ιστοσελίδας:

 • Γλώσσα χρήστη και χώρα: 90 ημέρες
 • Cookie συνεδρίας: Μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης
 • Cookie προστασίας δεδομένων (CookiePolicy): ½ έτος

Cookies τα οποία συλλέγονται μόνο κατά τη χρήστη συγκεκριμένων λειτουργιών των ιστοσελίδων:

 • Λίστα αιτημάτων: 1 έτος
 • Φόρμα επικοινωνίας: 90 ημέρες
 • Ετικέτες προϊόντων: 1 έτος
 • Στο Login-ID (μόνο εφόσον ο χρήστης συνδεθεί στο σύστημα): Το Cookie διαγράφεται μετά το κλείσιμο
 • Προβολή για φορητή συσκευή / υπολογιστή: Το Cookie διαγράφεται μετά τη συνεδρία
 • Φόρμα σφάλματος Openstreet-Map: Το Cookie διαγράφεται μετά τη συνεδρία

5.    Δυνατότητα αντίταξης και κατάργησης

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των Cookies. Ήδη αποθηκευμένα Cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό και αυτόματα. Αν απενεργοποιηθούν τα Cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας.

Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του Cookie ανάλυσης και επιθυμείτε τώρα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή, μπορείτε να βρείτε τη σχετική ρύθμιση στη σελίδα hydac.com/privacy.

VI. Εγγραφή

1.    Περιγραφή και βαθμός της επεξεργασίας δεδομένων

Στις ιστοσελίδες μας δίνουμε τη δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν δηλώνοντας τα στοιχεία τους. Στο πλαίσιο αυτό τα δεδομένα καταχωρούνται σε μια μάσκα εισαγωγής δεδομένων, μεταδίδονται σε εμάς και αποθηκεύονται. Τα δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Ανάλογα με τις φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν από το χρήστη, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής συλλέγονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Εταιρεία

Κατά τη χρονική στιγμή της εγγραφής αποθηκεύονται επιπλέον μεταξύ άλλων τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα της εγγραφής

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, λαμβάνεται η συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

2.    Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σε περίπτωση που υπάρχει συγκατάθεση του χρήστη αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Αν η εγγραφή απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η εγγραφή του χρήστη απαιτείται για την παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.

Επιπλέον, η εγγραφή του χρήστη μπορεί να απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης με το χρήστη ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

4.    Χρονική διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις ο χρήστης ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία.

5.    Δυνατότητα αντίταξης και κατάργησης

Ως χρήστης έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή την εγγραφή. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την αλλαγή των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σχετικά με εσάς.

Η αντίταξη μπορεί να γίνει γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα που αναφέρεται στο σημείο Ι, με ισχύ για το μέλλον.

Εάν τα δεδομένα απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, η πρόωρη διαγραφή των δεδομένων είναι δυνατή μόνο εάν οι συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις επιτρέπουν τη διαγραφή.

VII. Φόρμα επικοινωνίας και επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1.    Περιγραφή και βαθμός της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει μια φόρμα επικοινωνίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική επικοινωνία. Εάν κάποιος χρήστης αξιοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, τα δεδομένα που καταχωρούνται στη μάσκα εισαγωγής δεδομένων μεταδίδονται σε εμάς και αποθηκεύονται.

Μεταξύ άλλων συλλέγονται και αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση
 • Εταιρεία
 • Κείμενο αιτήματος

Κατά τη χρονική στιγμή της αποστολής του μηνύματος αποθηκεύονται επιπλέον μεταξύ άλλων τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα της εγγραφής

Για την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής και γίνεται παραπομπή στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εναλλακτικά είναι δυνατή η επικοινωνία και μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται. Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύονται τα δεδομένα του χρήστη που μεταδίδονται μαζί με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο πλαίσιο αυτό δεν πραγματοποιείται γνωστοποίηση των δεδομένων σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της επικοινωνίας.

2.    Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σε περίπτωση που υπάρχει συγκατάθεση του χρήστη αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που μεταδίδονται κατά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποσκοπεί στη σύναψη μιας σύμβασης, τότε πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων από τη μάσκα εισαγωγής δεδομένων εξυπηρετεί αποκλειστικά την επεξεργασία της επικοινωνίας. Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιλαμβάνεται εδώ επίσης και το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων.

Τα υπόλοιπα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής αποσκοπούν στην αποτροπή της κατάχρησης της φόρμας επικοινωνίας και στη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

4.    Χρονική διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους. Για τα δεδομένα από τη μάσκα εισαγωγής δεδομένων της φόρμας επικοινωνίας και αυτών που στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό ισχύει όταν τερματιστεί ή ολοκληρωθεί η αντίστοιχη επικοινωνία με το χρήστη. Η επικοινωνία τερματίζεται όταν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι το σχετικό ζήτημα έχει τελικά διευκρινιστεί.

5.    Δυνατότητα αντίταξης και κατάργησης

Ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων. Σε περίπτωση που ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην αποθήκευση των δεδομένων του. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί η επικοινωνία.

Η αντίταξη μπορεί να γίνει γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα που αναφέρεται στο σημείο Ι, με ισχύ για το μέλλον.

Στην περίπτωση αυτή, διαγράφονται όλα τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

VIII. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1.    Περιγραφή και βαθμός της επεξεργασίας δεδομένων

Για την υποβολή αιτήσεων χρησιμοποιείται μια διαδικτυακή πύλη αιτήσεων, η οποία φιλοξενείται στο διακομιστή ενός παρόχου υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής υποβάλλονται σε επεξεργασία μεταξύ άλλων τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Διεύθυνση
 • Έγγραφα αίτησης και επιπλέον έγγραφα
 • Κείμενο σημείωσης
 • Προφίλ LinkedIn
 • Προφίλ Xing

2.    Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί η συγκατάθεση του χρήστη υπό την έννοια του άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διαχείριση των αιτήσεων. Τα δεδομένα απαιτούνται για να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης.

4.    Χρονική διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα της αίτησης διαγράφονται έξι μήνες μετά την κατάληψη της θέσης, εκτός και αν συναφθεί εργασιακή σχέση με τον υποψήφιο.

5.    Δυνατότητα αντίταξης και κατάργησης

Ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων.

Η ανάκληση μπορεί να γίνει γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα που αναφέρεται στο σημείο Ι, με ισχύ για το μέλλον.

IX. Διαδικτυακή ανάλυση μέσω του Matomo (πρώην PIWIK)

1.    Περιγραφή και βαθμός της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο λογισμικού ανοιχτού κώδικα Matomo (πρώην PIWIK) για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών μας κατά την πλοήγηση. Το λογισμικό δημιουργεί ένα Cookie στον υπολογιστή του χρήστη (για τα Cookies βλέπε παραπάνω). Κατά την κλήση μεμονωμένων σελίδων της ιστοσελίδας μας αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Δύο byte της διεύθυνσης IP του καλούντος συστήματος του χρήστη
 • Η καλούμενη ιστοσελίδα
 • Η προηγούμενη ιστοσελίδα από την οποία ο χρήστης μεταφέρθηκε στην ιστοσελίδα (Referrer)
 • Οι υποσελίδες στις οποίες θα πραγματοποιείται επίσκεψη μέσω της ιστοσελίδας
 • Ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα
 • Η συχνότητα των επισκέψεων στην ιστοσελίδα
 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και την έκδοση που χρησιμοποιείται
 • Λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη

Κατά τη διαδικασία αυτή το λογισμικό εκτελείται αποκλειστικά στους διακομιστές της ιστοσελίδας μας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εκεί. Τα δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Το λογισμικό είναι ρυθμισμένο με τέτοιον τρόπο ώστε οι διευθύνσεις IP να μην αποθηκεύονται πλήρως, αλλά να αποκρύπτονται 2 byte της διεύθυνσης IP (π.χ.: 192.168.xxx.xxx). Με τον τρόπο αυτό δεν είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση της συντομευμένης διεύθυνσης IP στον υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η επίσκεψη.

2.    Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

3.    Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για σκοπούς βελτιστοποίησης και μάρκετινγκ. Μέσω της ανάλυσης των συλλεγόμενων δεδομένων είμαστε σε θέση να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μεμονωμένων στοιχείων της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε διαρκώς την ιστοσελίδα μας και να την κάνουμε πιο φιλική προς το χρήστη.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη. Μέσω της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το συμφέρον των χρηστών για την προστασία των δεδομένων τους.

4.    Χρονική διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς στατιστικής καταγραφής.

5.    Δυνατότητα αντίταξης και κατάργησης

Τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται στην ιστοσελίδα μας από αυτόν. Συνεπώς, ως χρήστης έχετε πλήρη έλεγχο σχετικά με τη χρήση των Cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των Cookies. Ήδη αποθηκευμένα Cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό και αυτόματα. Αν απενεργοποιηθούν τα Cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας.

Προσφέρουμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας τη δυνατότητα εξαίρεσης από τη διαδικασία ανάλυσης. Για να γίνει αυτό πρέπει να ακολουθήσετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Έτσι, αποθηκεύεται στο σύστημά σας ένα Cookie το οποίο υποδεικνύει στο δικό μας σύστημα να μην αποθηκεύει τα δεδομένα του χρήστη. Εάν ο χρήστης διαγράψει στο ενδιάμεσο το αντίστοιχο Cookie από το σύστημά του, θα πρέπει να δημιουργήσει εκ νέου το Cookie εξαίρεσης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογισμικού Matomo ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://matomo.org/docs/privacy/.

X. Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων

Εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα σας, είστε το υποκείμενο των δεδομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας:

1.    Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να επιβεβαιώσει αν τα δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

Σε περίπτωση που πραγματοποιείται μια τέτοια επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας για τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα,
 • τις κατηγορίες των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα που σας αφορούν,
 • το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα που σας αφορούν ή, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία, τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται καθορίζουν το εν λόγω διάστημα αποθήκευσης,
 • την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν, ενός δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή ενός δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, όταν τα δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα δεδομένα που σας αφορούν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις βάσει του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ σε σχέση με τη διαβίβαση.

2.    Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας, εφόσον τα επεξεργασμένα δεδομένα που σας αφορούν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να προβεί στη διόρθωση αμελλητί.

3.    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων που σας αφορούν, για ένα χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων και ζητάτε αντ' αυτού τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε εσείς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
 • εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ και δεν έχει ακόμα επαληθευτεί το κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων.

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Εάν έχει εξασφαλιστεί ο περιορισμός της επεξεργασίας σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

4.    Δικαίωμα διαγραφής

a.    Υποχρέωση διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν αμελλητί και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα αυτά αμελλητί, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • Τα δεδομένα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, η οποία αποτελούσε τη βάση για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, αντιτάσσεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτάσσεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
 • Τα δεδομένα που σας αφορούν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
 • Τα δεδομένα που σας αφορούν πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου των κρατών μελών, στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα δεδομένα που σας αφορούν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

b.    Πληροφορίες σε τρίτους

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα που σας αφορούν και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ να τα διαγράψει, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας των δεδομένων ότι εσείς, ως το υποκείμενο των δεδομένων, ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων.

c.    Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη

 • για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,
 • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,
 • για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η) και θ) και το άρθρο 9 παρ. 3 του ΓΚΠΔ,
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο α) είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5.    Δικαίωμα ενημέρωσης

Εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας, αυτός είναι υποχρεωμένος να ανακοινώσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σε όλους τους αποδέκτες στους οποίους γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα που σας αφορούν, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Έχετε το δικαίωμα έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας να ενημερώνεστε σχετικά με αυτούς τους αποδέκτες.

6.    Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού έχετε επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων που σας αφορούν από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

7.    Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα που σας αφορούν σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν τα δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Έχετε τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, να ασκήσετε το δικαίωμα αντίταξής σας με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

8.    Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης σχετικά με την προστασία δεδομένων

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης για την προστασία δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης προ της ανάκλησής της.

9.    Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν, ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση

 • είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων,
 • επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας ή
 • λαμβάνεται με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εκτός εάν ισχύει το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α) ή ζ) του ΓΚΠΔ και εάν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας.

Όσον αφορά τις δύο πρώτες εναλλακτικές που αναφέρθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

10.  Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορά δεν είναι σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΓΚΠΔ.