Integritetspolicy

Vi uppskattar ditt intresse för våra webbplatser och för våra företag inom HYDAC-koncernen. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Personuppgifter är alla uppgifter som kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallade uppgifter). Dessa omfattar bl.a. ip-adress, adress, namn, e-postadress eller telefonnummer.

Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga i tekniskt hänseende. I nedanstående integritetspolicy vill vi informera dig om vilka uppgifter vi behandlar för vilket ändamål under ditt besök på en av våra webbplatser.

I. Personuppgiftsansvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4.7 i dataskyddsförordningen (GDPR) och annan nationell dataskyddslagstiftning i medlemsstaterna samt övriga bestämmelser i fråga om behandling av personuppgifter är:

HYDAC Verwaltung GmbH
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Postfach 12 51
Tyskland
Tel.: +49 (0) 68 97 509-01
E-post: info@hydac.com
Webbplats: https://www.hydac.com

II. Kontaktuppgifter till personuppgiftsombud

Om du har frågor om behandlingen av dina uppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud.

Du kan nå det gemensamma personuppgiftsombudet för alla företag inom HYDAC-koncernen på följande sätt:

HYDAC Verwaltung GmbH
Avdelningen för integritet
Industriestrasse
66280 Sulzbach/Saar
Tyskland
Tel.: +49 (0) 68 97 / 509 9500
E-post: datenschutz(at)hydac.com

III. Allmänt om databehandling

1.    I vilken omfattning behandlar vi uppgifterna

Vi behandlar uppgifterna av dem som använder våra webbplatser endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats samt för att tillhandahålla innehåll och tjänster. Användarnas uppgifter behandlas i enlighet med rättsliga grunder och enbart enligt de ändamål som vi definierat dessförinnan.

2.    Rättsliga grunder för behandlingen av uppgifterna

Företagen inom HYDAC-koncernen behandlar uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

Samtycke

I det fall vi begär ett samtycke från den registrerade för behandling av uppgifterna tillämpas artikel 6.1.1 f i GDPR som rättslig grund.

Fullgörande av ett avtal eller av åtgärder innan ett avtal ingås

I samband med behandling av uppgifter som är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part tillämpas artikel 6.1.1 b i GDPR som rättslig grund. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

Rättslig förpliktelse

Om en behandling av uppgifterna är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar våra företag tillämpas artikel 6.1.1 c i GDPR som rättslig grund.

Berättigat intresse

Om behandlingen är nödvändig för att säkerställa ett berättigat intresse av våra företag eller av tredje part och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det förstnämnda intresset, ska artikel 6.1.1 f i GDPR tillämpas som rättslig grund för bearbetningen.

3.    Radering av uppgifter och lagringsperiod

Den registrerades uppgifter raderas eller behandlingen av uppgifterna begränsas när ändamålet för behandlingen inte längre är tillämpligt. Uppgifter kan dessutom lagras om den europeiska eller nationella lagstiftaren föreskriver detta genom unionsrättsliga förordningar, lagar eller övriga bestämmelser. Behandlingen begränsas eller uppgifterna raderas även när en lagringsperiod som föreskrivs av de angivna standarderna går ut, såvida inte det krävs en fortsatt lagring av uppgifterna för att ingå eller fullgöra ett avtal.

IV. Tillhandahållande av webbplats och skapande av loggfiler

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

I de fall webbplatsen används i rent informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller överför data till oss på annat sätt, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna göra vår webbplats tillgänglig för dig och för att se till att den är säker och stabil.

Följande uppgifter samlas in i samband med detta:

 • Information om webbläsaren och den version som används
 • Användarens operativsystem
 • Användarens internetleverantör
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Webbplatser från vilka användarens system når vår webbplats
 • Webbplatser som öppnas av användarens system från vår webbplats

Uppgifterna lagras även i loggfilerna till vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra uppgifter om användaren.

2.    Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för insamlingen av de nödvändiga uppgifterna och deras tillfälliga lagring är artikel 6.1.1 f i GDPR.

3.    Databehandlingens syfte

Insamlingen och den tillfälliga lagringen av uppgifterna genom systemet är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas på användarens dator.

Dessa ändamål ligger även till grund för vårt berättigade intresse av databehandlingen enligt
artikel 6.1.1 f i GDPR.

4.    Lagringsperiod

Uppgifterna raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. I de fall uppgifterna registreras för att kunna tillhandahålla webbplatsen sker det när den aktuella webbläsaren stängs.

5.    Möjlighet att göra invändningar och korrigeringar

Det är absolut nödvändigt att samla in uppgifterna för att tillhandahålla webbplatsen och lagra uppgifterna i loggfiler för drift av webbplatsen. Således finns det ingen möjlighet att göra invändningar i den mening som avses i artikel 21 i GDPR.

V. Användning av cookies

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi använder cookies på olika sidor för att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att du ska kunna använda specifika funktioner. De s.k. cookies är små textfiler som din webbläsare kan placera på din dator. Du kan ställa in din webbläsare enligt dina önskemål, så att du informeras om placeringen av cookies, bestämmer om du accepterar cookies från fall till fall, eller om du principiellt accepterar eller vägrar att godkänna cookies. Cookies kan användas för olika ändamål, t.ex. för att känna igen att din dator tidigare öppnat ett interneterbjudande (beständiga cookies), eller för att komma ihåg senast besökta erbjudanden (sessionscookies).

Följande cookies används när webbplatsen öppnas:

 • Användarspråk
 • Sessionscookie
 • Integritetsskyddscookie (CookiePolicy)

Följande cookies används endast när särskilda funktioner nyttjas på webbplatsen:

 • Förfrågningslista
 • Kontaktformulär
 • Produkttaggar
 • Vid inloggning (endast när användaren loggar in i systemet)
 • Vy mobil/dator
 • OpenStreetMap felformulär

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Vissa komponenter på vår webbplats kräver att webbläsaren som öppnar sidan även kan identifieras efter att du bytt sida.

Cookies sparar och överför då bl.a. följande uppgifter:

 • Språkinställningar
 • Inloggningsuppgifter
 • Uppgifter som anges i formulären

###onetrust-cookie-list###

På vår webbplats använder vi oss dessutom av cookies som möjliggör en analys av hur användaren använder webbplatserna (jfr punkt X).

2.    Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för behandling av data genom användning av nödvändiga cookies är artikel 6.1.1 f i GDPR.

Rättslig grund för behandling av data genom användning av cookies i analytiskt syfte efter användarens samtycke är artikel 6.1.1 a i GDPR.

3.    Databehandlingens syfte

Syftet med tekniskt nödvändiga cookies är att underlätta användningen av webbplatser för användarna. Vi kan inte erbjuda vissa av våra webbplatser utan användning av cookies. För dessa webbplatser krävs att webbläsaren identifieras även efter att du har bytt sida.

Vi behöver cookies för att

 • komma ihåg sökord
 • lagra inloggnings-ID
 • lagra användarens sessions-ID. På så sätt sparas användarens förfrågningslista även efter att webbläsaren har stängts.
 • spara kontaktuppgifterna i förfrågningslistan
 • spara valt användarspråk och land
 • spara om huruvida användaren befinner sig på den mobila webbplatsen

Användardata som samlats in genom nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Användningen av analyscookies syftar till att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Analyscookies ger oss information om hur webbplatsen används. På så sätt optimeras vårt utbud kontinuerligt.

Dessa ändamål ligger även till grund för vårt berättigade intresse av databehandlingen enligt
artikel 6.1.1 f i GDPR.

4.    Lagringsperiod

Hur lång tid uppgifterna lagras beror på vilken cookie som används.

Cookies som används när webbplatsen öppnas:

 • Användarspråk och land: 90 dagar
 • Sessionscookie: när webbläsaren stängs
 • Integritetsskyddscookie (CookiePolicy): ett halvår

Cookies som endast används när särskilda funktioner nyttjas på webbplatsen:

 • Förfrågningslista: 1 år
 • Kontaktformulär: 90 dagar
 • Produkttaggar: 1 år
 • Vid inloggning (endast när användaren loggar in i systemet): cookien raderas när webbläsaren stängs
 • Vy mobil/dator: cookien raderas efter sittningen
 • OpenStreetMap felformulär: cookien raderas efter sittningen

5.    Möjlighet att göra invändningar och korrigeringar

Du kan avaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan även ske automatiserat. Om cookies avaktiveras för vår webbplats kan eventuellt inte alla funktioner användas fullt ut längre på webbplatsen.

Om du tidigare har samtyckt till analyscookien och vill återkalla ditt samtycke, så kan du ändra inställningen på hydac.com/privacy.

VI. Registrering

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Våra användare kan registrera sig på våra webbplatser genom att ange sina uppgifter. Uppgifterna matas in i ett inmatningsfönster, överförs till oss och sparas. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

Beroende på vilka formulär användaren fyller i samlas bl.a. följande uppgifter in vid registreringen:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag

Vid tidpunkten för registreringen sparas dessutom bl.a. följande uppgifter:

 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för registrering

Vid registreringen begärs användarens samtycke till behandling av dessa uppgifter.

2.    Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för behandling av data efter användarens samtycke är artikel 6.1.1 a i GDPR.

Om syftet med registreringen är att fullgöra ett avtal i vilket användaren är part eller att vidta åtgärder innan avtal ingås tillämpas artikel 6.1.1 b i GDPR som rättslig grund för databehandlingen.

3.    Databehandlingens syfte

En registrering av användaren är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla vissa innehåll och tjänster på vår webbplats.

Dessutom kan registreringen av användaren krävas för att fullgöra ett avtal med användaren eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås.

4.    Lagringsperiod

Uppgifterna raderas när användaren återkallar sitt samtycke till behandlingen.

5.    Möjlighet att göra invändningar och korrigeringar

Som användare har du möjlighet att när som helst begära att få din registrering raderad. Du kan när som helst begära att få dina sparade uppgifter ändrade.

Du kan återkalla ditt samtycke för framtida behandling genom att kontakta det organ som anges i punkt I skriftligt eller per e-post.

Om uppgifterna krävs för att fullgöra ett uppdrag eller vidta åtgärder innan avtal ingås, är en radering av uppgifterna i förtid endast möjlig i den mån inga avtalsmässiga eller lagstadgade åtaganden strider mot en radering.

VII. Kontaktformulär och e-postkontakt

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På våra webbplatser finns ett kontaktformulär som du kan använda för att ta kontakt på elektronisk väg. Om en användare använder sig av denna möjlighet, överförs de uppgifter som matats in i inmatningsfönstret till oss och sparas.

Bland annat samlas följande uppgifter in och sparas:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Företag
 • Text i förfrågan

Vid tidpunkten då meddelandet skickas sparas dessutom bl.a. följande uppgifter:

 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för registrering

Innan du skickar meddelandet begär vi ditt samtycke till databehandlingen och hänvisar till denna integritetspolicy.

Som alternativ kan du ta kontakt via den angivna e-postadressen. I sådant fall sparas de användaruppgifter som överförs med e-postmeddelandet.

I samband med detta lämnas inga uppgifter ut till tredje part. Uppgifterna används endast för att behandla e-postväxlingen.

2.    Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för behandling av data efter användarens samtycke är artikel 6.1.1 a i GDPR.

Rättslig grund för behandling av data som överförts i samband med ett e-postmeddelande är artikel 6.1.1 f i GDPR.

Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett avtal tillämpas dessutom artikel 6.1.1 b som rättslig grund för databehandlingen.

3.    Databehandlingens syfte

Data från inmatningsfönstret behandlas endast för att bearbeta ärendet i vilket du tog kontakt med oss. Om du tog kontakt med oss via e-post ligger detta även till grund för det berättigade intresset av databehandlingen.

De övriga uppgifter som behandlas under det att meddelandet skickas används för att förebygga missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa att våra IT-system är säkra.

4.    Lagringsperiod

Uppgifterna raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. I fråga om uppgifterna från kontaktformulärets inmatningsfönster och de uppgifter som översänts via e-post gäller ska det endast gälla om respektive e-postväxling med användaren har avslutats. E-postväxlingen är inte avslutad förrän det framgår av omständigheterna att den berörda situationen har lösts.

5.    Möjlighet att göra invändningar och korrigeringar

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till databehandlingen. Om användaren tar kontakt med oss via e-post kan användaren när som helst göra invändning mot lagringen av dennes uppgifter. I sådant fall kan e-postväxlingen inte fortsätta.

Du kan återkalla ditt samtycke för framtida behandling genom att kontakta det organ som anges i punkt I skriftligt eller per e-post.

Alla uppgifter som sparats då du tog kontakt med oss raderas i detta fall.

VIII. Ansökningsprocess

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

För inlämning av ansökningar används en ansökningsportal som drivs av en tjänsteleverantör.

I processen behandlas bl.a. följande uppgifter:

 • Tilltal
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Adress
 • Ansökningshandlingar och övriga dokument
 • Text i kommentarsfält
 • LinkedIn-profil
 • Xing-profil

2.    Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för behandling av data är användarens samtycke i den mening som avses i artikel 6.1.1 a i GDPR.

3.    Databehandlingens syfte

Syftet med databehandlingen är att hantera ansökningarna. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna gå igenom ansökningsprocessen.

4.    Lagringsperiod

Sökandes uppgifter raderas sex månader efter att tjänsten har blivit tillsatt, såvida inte ett anställningsförhållande ska uppstå med sökande.

5.    Möjlighet att göra invändningar och korrigeringar

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till databehandlingen.

Du kan återkalla ditt samtycke för framtida behandling genom att kontakta det organ som anges i punkt I skriftligt eller per e-post.

IX. Webbanalys med Matomo (tidigare PIWIK)

1.    Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi använder den öppna programvaran Matomo (tidigare PIWIK) för att analysera hur våra användare använder webbplatserna. Programvaran placerar en cookie på användarnas dator (mer om cookies, se ovan). När enskilda sidor öppnas på vår webbplats sparas följande uppgifter:

 • Två bytes av IP-adressen till användarens system som öppnar webbplatsen
 • Den webbplats som öppnas
 • Den webbplats från vilken användaren öppnar webbplatsen (referrer)
 • De undersidor som öppnas från webbplatsen
 • Den tid som användaren tillbringar på webbplatsen
 • Hur ofta webbplasen öppnas
 • Information om webbläsaren och den version som används
 • Användarens operativsystem
 • Användarens internetleverantör

Programvaran drivs endast på servrarna till vår webbplats. Uppgifterna lagras endast på det stället. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part.

Programvaran är inställd på så sätt att IP-adresserna inte sparas i sin helhet, utan så att 2 bytes i IP-adressen maskeras (ex.: 192.168.xxx.xxx). Den förkortade IP-adressen kan således inte längre tilldelas den dator som öppnar webbplatsen.

2.    Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för behandling av användaruppgifterna är artikel 6.1.1 a i GDPR.

3.    Databehandlingens syfte

Användaruppgifterna behandlas för att vi ska kunna analysera statistik avseende användarnas beteende i optimerings- och marknadsföringssyfte. Med hjälp av utvärderingen av de uppgifter vi får in kan vi sammanställa information om hur de enskilda komponenterna av vår webbplats används. På så sätt kan vi kontinuerligt förbättra vår webbplats och dess användarvändlighet.

Behandlingen sker endast på villkor att vi har fått användarens uttryckliga samtycke. Vi tar hänsyn till användarens intresse för att skydda dennes uppgifter genom att anonymisera IP-adressen.

4.    Lagringsperiod

Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för att sammanställa vår statistik.

5.    Möjlighet att göra invändningar och korrigeringar

Cookies sparas på användarens dator och överförs till vår webbplats. Därför har du som användare fullständig kontroll över användandet av cookies. Du kan avaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan även ske automatiserat. Om cookies avaktiveras för vår webbplats kan eventuellt inte alla funktioner användas fullt ut längre på webbplatsen.

Användarna av vår webbplats kan välja att inte vara med i analysprocessen (”opt-out”). För detta ändamål måste du följa länken. Därigenom placeras ytterligare en cookie i ditt system, som informerar vårt system om att användarens uppgifter inte ska sparas. Om användaren tar bort cookien från det egna systemet måste ”opt-out”-cookien placeras på nytt.

Mer information om inställningarna avseende integritetsskydd på Matomos programvara finns på följande länk: https://matomo.org/docs/privacy/.

X. Den registrerades rättigheter

Behandlingen av dina uppgifter gör dig till en registrerad person i den mening som avses i GDPR, och du kan utöva följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

1.    Rätt till tillgång enligt artikel 15 i GDPR

Du kan av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida dina uppgifter håller på att behandlas.

Om en sådan behandling föreligger kan du av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till följande information:

 • Ändamålen med databehandlingen.
 • De kategorier av uppgifter som behandlingen gäller.
 • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller ska lämnas ut.
 • Den förutsedda period under vilken dina uppgifter kommer att lagras eller, om inga konkreta uppgifter kan lämnas, de kriterier som används för att fastställa denna period.
 • Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av dina uppgifter, rätten att begära begränsning av behandlingen eller att invända mot sådan behandling.
 • Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • Om uppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Du har rätt till att begära information om huruvida dina uppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I samband med detta kan du begära information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

2.    Rätt till rättelse

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få dina uppgifter rättade och/eller kompletterade, om dina uppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska göra rättelsen utan onödigt dröjsmål.

3.    Rätt till begränsning av behandling

Du kan kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Om du bestrider dina uppgifters korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 • Om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver uppgifterna för ändamålen med behandlingen, men om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen av dina uppgifter har begränsats får sådana uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av ovannämnda alternativ, underrättas du av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör.

4.    Rätt till radering

a.    Skyldighet till radering

Du har rätt att få dina uppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige är skyldig att utan onödigt dröjsmål radera dessa uppgifter om något av följande gäller:

 • Dina uppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1.1 a
  eller artikel 9.2 a i GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
 • Dina uppgifter har behandlats på olagligt sätt.
 • Uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Dina uppgifter har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i GDPR.

b.    Information till tredje part

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort dina uppgifter och enligt artikel 17.1i GDPR är skyldig att radera uppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar uppgifterna om att du som berörd person har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

c.    Undantag

Det föreligger ingen rätt till radering i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
 • För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 i GDPR.
 • För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, i den utsträckning som den rätt som avses i led a sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

5.    Rätt till information

Om du har utövat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige, är denne skyldig att underrätta varje mottagare till vilken de berörda uppgifterna har lämnats ut om denna rättelse eller begränsning av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning.

Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare av den personuppgiftsansvarige.

6.    Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina uppgifter som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1.1 a eller artikel 9.2 a i GPDR eller på ett avtal enligt artikel 6.1.1 b i GPDR, och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av denna rätt har du dessutom rätt till överföring av dina uppgifter direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt. Detta får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätten till dataportabilitet ska inte gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

7.    Rätt att göra invändningar

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina uppgifter som grundar sig på artikel 6.1.1 e eller f i GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla dina uppgifter såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina uppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska dina uppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.

När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, har du möjlighet att utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

8.    Rätt till återkallande av förklaring om samtycke till behandling av uppgifter

Du har rätt till att när som helst återkalla din förklaring om samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

9.    Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta ska inte tillämpas om beslutet

 • är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
 • tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
 • grundar sig på ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får emellertid inte grunda sig på de särskilda kategorier av uppgifter som avses i artikel 9.1 i GPDR, såvida inte artikel 9.2 a eller g i GPDR gäller och lämpliga åtgärder som ska skydda dina berättigade intressen har vidtagits.

I fall som avses i de två första alternativen ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

10.  Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, har du som anser att behandlingen dina uppgifter strider mot GPDR rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78.