Oikeudelliset huomautukset

Vastuu

Haluamme korostaa, että seuraavat tiedot verkkosivustollamme ja HYDACin verkkotyökaluissa perustuvat tuotetietoihin ja arvoihin, jotka liittyvät keskimääräiseen käyttöön, eivätkä siksi välttämättä päde tietyissä tapauksissa. Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, niiden arvot, mitat ja painot voivat myös muuttua, vaikka teemme parhaamme päivittääksemme näitä muutoksia tietoihin jatkuvasti. Jos tarvitset tiettyä toimintoa tiettyyn tuotteeseen, ota yhteyttä ao. osastoomme. Siten tarvittavat ominaisuudet voidaan tarkistaa tarpeiden mukaiseksi yksilöllisesti ostohetkellä.
Haluamme korostaa myös, että käyttöolosuhteemme on luotu parhaan tietämyksemme ja käsityksemme mukaan. Huolellisesta työstä huolimatta ei voida sulkea pois, että käyttöohjeeseen on jäänyt virheitä.

Näin ollen otamme vastuun tahallisissa ja huomattavan huolimattomuuden aiheuttamissa tapauksissa. Lisäksi olemme vastuussa myös virheistä, jotka on salattu petollisesti tai joiden poissaolosta on annettu takuut, sekä tapauksista, joissa huolimattomuudesta aiheutuu vahinkoa elämälle, fyysisiä vammoja ja vahinkoa terveydelle, tai joissa olennaista sopimusvelvoitetta rikotaan. Sopimuksen kannalta olennaisiksi katsotaan ne velvoitteet, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen asianmukaista täytäntöönpanoa varten, ja joihin asiakas voi luottaa rutiininomaisesti. Tämä ei rajoita pakollista lakisääteistä vastuuta mukaan lukien Saksan tuotevastuulain mukainen vastuu (ProdHaftG) siihen kuitenkaan rajoittumatta. Muutoin irtisanoudumme kaikesta vastuusta riippumatta siitä, mihin oikeudellisiin perusteisiin tällainen vastuu voi perustua. Siinä tapauksessa, että huolimattomuudesta rikomme jotakin olennaista sopimusvelvoitetta, vastuumme rajoittuu kohtuudella ennakoitaviin menetyksiin.

Ilmoituskanava (whistle blowing)

Whistle blowing -ilmoituskanava on EU-lainsäädännössä määritelty anonyymi ilmoituskanava, jonka kautta voi ilmoittaa yrityksen toimintaan liittyvää epäilyttävää toimintaa. Ilmoituskanava on avoin sekä yrityksen työntekijöille että muille sidosryhmille.

HYDAC Oy:n tavoite ja toimintatapa on kehittää liiketoimintaa avoimesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittaminen antaa mahdollisuuden korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet ja väärinkäytökset.

Esimerkkejä kanavan kautta ilmoitettavista väärinkäytöksistä

Kanavan kautta ilmoitettavat väärinkäytökset voivat olla esimerkiksi:

  • korruptio
  • rahanpesu
  • tuoteturvallisuus- ja ympäristökysymykset
  • työoikeuksien rikkominen (mm. ihmiskauppa)
  • arvojemme tai hyvän liiketavan mukaisten periaatteiden tai ohjeistuksien vastainen toiminta, jolla voi olla vakavia seurauksia HYDAC Oy:lle, asiakkaillemme, sidosryhmillemme tai yksittäiselle henkilölle

Milloin ilmoitus tehdään?

Ilmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia rehellisin ja vilpittömin mielin. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa, eikä silloin, kun ne tietää perättömäksi.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitusta tehdessä valitaan, halutaanko ilmoitus tehdä anonyyminä vai nimellä. Ilmoitukselle valitaan luokittelu sekä kuvataan epäilty väärinkäytös mahdollisimman tarkasti ja kerrotaan sen ajankohta.

Ilmoitusten käsittely

Ainoastaan erikseen nimetyt ilmoitusten tarkastajat saavat tiedon jätetystä ilmoituksesta.Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Mikäli ilmoitus on annettu anonyymisti, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei pyritä selvittämään millään tavoin. Jos ilmoitus on tehty omalla nimellä, tekijän henkilöllisyys pidetään suojassa koko prosessin ajan, eikä sitä paljasteta ilmoituksessa nimetyille, tai muille henkilöille.

Ilmoituskäsittelyn seuranta

Anonyyminä annetun ilmoituksen käsittelyä ei voi seurata. Mikäli antamaansa ilmoitukseen haluaa vastineen, tulee ilmoitus antaa omalla nimellä.

TEE ILMOITUS