Právní dokumenty a zásady

Odpovědnost

Rádi bychom zdůraznili, že následující informace na našich webových stránkách a v online nástrojích společnosti HYDAC vycházejí z údajů o produktu a hodnot, které se vztahují k průměrným použitím, proto nemusí nutně platit v konkrétních případech. Protože své produkty neustále zdokonalujeme, mohou se měnit i hodnoty, rozměry a hmotnost, ačkoli se snažíme tyto změny průběžně aktualizovat. Pro konkrétní použití požadovaného produktu se proto obraťte na naše příslušné oddělení. Požadované výkonnostní charakteristiky pak lze přizpůsobit požadavkům konkrétního případu v době nákupu.
Také bychom rádi zdůraznili, že naše provozní podmínky byly vytvořeny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně, a navzdory maximální péči, nemůžeme vyloučit, že se mohly vloudit chyby.

Proto přijmeme odpovědnost v případě úmyslného pochybení a hrubé nedbalosti. Dále také přijmeme odpovědnost za vady podvodně zamlčené nebo jejichž absence byla zaručena, nebo v případech způsobení újmy na životě, těle a zdraví v důsledku nedbalosti, nebo porušení podstatného smluvního závazku. Závazky považované za podstatné pro smlouvu jsou ty, jejichž splnění je zásadní pro správné provádění smlouvy a na které se může zákazník běžně spolehnout. Tímto není dotčena povinná zákonná odpovědnost, včetně mimo jiného odpovědnosti podle německého zákona o odpovědnosti za vadné výrobky (ProdHaftG). Jinak se zříkáme veškeré odpovědnosti, bez ohledu na právní důvody, na nichž může být taková odpovědnost založena. V případě, že z nedbalosti porušíme jakýkoli podstatný smluvní závazek, naše odpovědnost bude omezena na přiměřeně předvídatelnou ztrátu.

Postup pro oznamování porušení zákona a stížnosti

V rámci našeho závazku jednat v souladu se zákonem a v souladu s naším obchodním kodexem máte možnost nám poskytnout oznámení, nahlásit nápadné incidenty nebo podat stížnost.

K tomuto účelu můžete využít následující komunikační kanály:

telefonicky: +420 381 201 711
elektronicky prostřednictvím e-mailu: matejkova.olga@hydac.cz
poštou: HYDAC spol. s r.o., Kanadská 794, Planá nad Lužnicí, 391 11.
pro externí subjekty: anonymne.online/nebojte-se-sverit-externi/62 (portál pro oznamovatele/stížnosti) nebo na portále https://anonymne.online/ po zadání kódu l3vgupdp
nebo pomocí následujícího QR kódu:
 

S oznámením bude zacházeno jako s důvěrným. V případě anonymního přijetí si vyhrazujeme právo rozhodnout o dalším zpracování v každém jednotlivém případě.
 

Dohoda o zpracování osobních údajů

Neuzavřeli jste s námi zatím dohodu o dalším zpracování údajů podle čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

To je nutné vždy, pokud zpracováváte osobní údaje naším jménem nebo pokud byste mohli získat přístup k osobním údajům, za které jsme odpovědní.

Chtěli bychom vás tímto požádat o podpis dohody o dalším zpracování údajů podle čl. 28 odst. 7 GDPR*1.

Podepsat dohodu

Po podpisu automaticky obdržíte e-mailem kopii svých souborů.

V dohodě vyplňte následující požadované pasáže nebo nahrajte odpovídající dokument:

 1. příloha 1 – jméno, adresa, funkce, kontaktní údaje a podpis.
 2. příloha 1 – předmět, typ a doba trvání dohody
 3. příloha 2 a) – kategorie subjektů údajů
 4. příloha 2 b) – kategorie osobních údajů
 5. příloha 2 c) – (případně) omezení nebo dodatečné záruky v případě zpracování citlivých údajů (čl. 9 GDPR)
 6. příloha 2 d) – typ zpracování
 7. příloha 2 e) – účel zpracování
 8. příloha 2 j) – pověřená kontaktní osoba
 9. příloha 3 – další technická a organizační opatření (nahrát)
 10. příloha 4 – seznam činností zpracování podle čl. 30 odst. 2 GDPR (nahrát)
 11. příloha 5 – seznam subdodavatelů (nahrát)

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@hydac.com.

*1 Dohoda je v souladu s prováděcím rozhodnutím Evropské komise (EU) 2021/915 ze dne 4. června 2021 o standardních smluvních doložkách mezi správci a zpracovateli podle čl. 28 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915/oj).

 

Směrnice o bezpečnosti IT Externí poskytovatelé služeb