Komponenty i systemy HYDAC zapewniające maksymalną ochronę przed wybuchem Od ATEX i IECEx do NEC – produkty do atmosfer potencjalnie wybuchowych

Niebezpieczeństwo wybuchu jest rzeczywistym zagrożeniem w różnych procedurach przetwarzania i produkcji substancji palnych, w branży chemicznej oraz w branży technologii żywności. Maszyny mogą ulec poważnym uszkodzeniom, a ludzie mogą doznać poważnych obrażeń ciała, jeśli nie będą stosowane odpowiednie komponenty i systemy. Nie ma konkretnych wytycznych krajowych i międzynarodowych dla obszarów z ryzykiem eksplozji. Dlatego oferujemy bogaty asortyment produktów i pomagamy zorientować się w normach oraz dyrektywach.

HYDAC jest partnerem w kwestii większości produktów poprawiających bezpieczeństwo

Szukasz partnera, który pomoże wdrożyć rozwiązania zgodne z normami? Dzięki fachowej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych wyszkolonych pracowników możemy pomóc. Wspieramy w analizie problemów, projektowaniu i dokumentacji rozwiązań oraz oferujemy szeroki zakres usług serwisowych nawet po instalacji i pierwszym uruchomieniu.

Zapraszamy do kontaktu

Większe bezpieczeństwo waszych urządzeńGlobalna ochrona przeciwwybuchowa z HYDAC

Można podjąć różne środki zapobiegawcze techniczne i/lub organizacyjne, aby zapewnić ochronę przed wybuchami i zapobiec wypadkom. W tym celu potencjalnie wybuchowe atmosfery są podzielone na strefy zgodnie z częstotliwością i czasem występowania atmosfery wybuchowej. Dzięki temu można zaprojektować poszczególne urządzenia i maszyny odpowiednio do poszczególnych stref. Takie podejście konsekwentnie skupia uwagę projektanta na bezpieczeństwie we wszystkich jego decyzjach i działaniach.

Jednak które dyrektywy mają zastosowanie? Wszystkie szczegóły dotyczące norm w danym kraju znajdują się w naszej encyklopedii ochrony przeciwwybuchowej.

Partnerstwo na rzecz rozwoju dla indywidualnych rozwiązań

Doświadczenie i jakość mają znaczenie w kwestii niebezpiecznych środowisk roboczych – firma HYDAC nie idzie tutaj na żadne kompromisy. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz sprawdzonym i przetestowanym komponentom opracowujemy indywidualnie siłowniki, systemy hydrauliczne oraz smarne do działania w atmosferach wybuchowych. Nie trzeba też rezygnować z zalet układów hydraulicznych. Będziemy pracować wspólnie w celu kontroli potencjalnych źródeł zapłonu i niebezpieczeństw oraz weźmiemy je pod uwagę podczas projektowania i produkcji systemu. Otrzymasz pełną dokumentację elektroniczną w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy.

Zapraszamy do kontaktu

Zasilacze hydrauliczne HYDAC

Od małych kompaktowych zasilaczy po kompleksowe systemy do każdego ciśnienia pracy – oferujemy wieloletnie doświadczenie w opracowaniu, produkcji, instalacji i uruchomieniu systemów do każdego zastosowania i obszaru użytkowania.

Agregaty smarne HYDAC

Dzięki wiedzy nabytej przez lata oraz dużemu doświadczeniu inżynieryjnemu wspomagamy w kwestii smarowania, filtracji i chłodzenia przekładni i turbin w elektrowniach i kompresorach.

Siłowniki autonomiczne HYDAC

Autonomiczny siłownik HYDAC zawiera cylinder, napęd i układ sterowania w kompaktowej konstrukcji. Jego system modułowy umożliwia złożenie wielu wariantów do każdej pozycji pracy. Ze zintegrowanym hydroakumulatorem funkcje awaryjne mogą być realizowane nawet w przypadku awarii zasilania.

Asortyment zaworów HYDAC dla ochrony przeciwwybuchowej Dla maksymalnego bezpieczeństwa: produkty do atmosfer potencjalnie wybuchowych

Przemysłowe zawory elektromagnetyczne o konstrukcji cewki HYDAC

Przemysłowe zawory HYDAC są przystosowane do obszarów ATEX II 2G, II 2D, II 3G i II 3D. Dostępne są rozdzielacze elektromagnetyczne 4/2 i 4/3. Wszystkie inne typy zaworów z asortymentu rozdzielaczy o wielkości nominalnej 6 są dostępne na zamówienie.

Przemysłowe zawory gniazdowe HYDAC

Do obszarów ATEX II 2G, II 2D, II 3G, II 3D: nasze przemysłowe zawory elektromagnetyczne o konstrukcji grzybkowej są dostępne jako elektromagnetyczne zawory grzybkowe o nominalnym rozmiarze 6. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, aby uzyskać poradę na temat indywidualnie dostosowanych rozwiązań zaworów ATEX.

Proporcjonalne przemysłowe regulatory ciśnienia 3-drogowe regulatory ciśnienia P3DRE06

Proporcjonalne przemysłowe regulatory ciśnienia 3-drogowe regulatory ciśnienia P3DRE06 HYDAC są stosowane w strefach ATEX II 2G, II 2D, II 3G, II 3D. Pozwala to zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twojego układu.

Zawory hydrauliczne HYDAC

Zabezpieczone przed wybuchem zawory hydrauliczne HYDAC są dostarczane z deklaracją producenta i mają oznaczenie -XC. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby poznać nasz asortyment produktów.

Zawory elektromagnetyczne z wkładem o konstrukcji gniazdowej HYDAC

Nasze aktualnie dostępne elektromagnetyczne zawory grzybkowe 2/2 obejmują strefy ATEX II 2G, II 2D, II 3G oraz II 3D. Uzyskaj poradę od naszych ekspertów na temat zaworów elektromagnetycznych HYDAC.

Systemy filtracyjne HYDAC do strefy zagrożonej wybuchem. Dla maksymalnego bezpieczeństwa: produkty do atmosfer potencjalnie wybuchowych

Jednostka odwadniająca FAM ATEX firmy HYDAC

Urządzenie z serii FAM odwadnia, odgazowuje i filtruje ciecze hydrauliczne i smarne. Wydajna konserwacja oznacza korzyści ze względu na dłuższe okresy wymiany oleju oraz zmniejszone zużycie komponentów. Skutkuje ona większą niezawodnością i lepszą dyspozycyjnością systemu.

Pakiet monitorowania stanu HYDAC CMP Ex

Z wykorzystaniem systemu monitorowania cieczy online można rejestrować zanieczyszczenie cząstkami stałymi oraz stan cieczy w atmosferach potencjalnie wybuchowych (strefa 1 zgodnie z IECEx i ATEX). Dzięki zintegrowanemu rejestrowaniu danych i bramce IOT, dane oraz zalecenia można zintegrować z centralnymi systemami konserwacji. Możliwe jest także przesyłanie ostrzeżeń.

Bocznikowe agregaty filtracyjne OLF ATEX

Nasze filtry HYDAC OffLine z serii OLF 15/30/45/60 ATEX działają w atmosferach potencjalnie wybuchowych jako solidne filtry offline do stacjonarnego zastosowania w systemach hydraulicznych i smarnych zawierających duże ilości oleju. Powoduje to lepszą czystość oleju, a tym samym dłuższy okres eksploatacji komponentów.

Jednostka transferowa pompy filtra HYDAC w OFU ATEX

Jednostka do przepompowywania z filtrem OFU służy do pielęgnacji olejów w trakcie napełniania systemów lub przepompowywania czynników hydraulicznych i smarnych. Wydajna konserwacja medium smarnego oznacza wzrost wydajności oraz okresu użytkowania systemu.

Pompy HYDAC do strefy zagrożonej wybuchem Dla maksymalnego bezpieczeństwa: produkty do atmosfer potencjalnie wybuchowych

Pompa osiowo-tłoczkowa ze zmienną wydajnością PPV100S marki HYDAC

Pompy osiowo tłoczkowe z serii PPV100S posiadaja szeroki zakres możliwych kontrolerów. Wyróżniają się również długim okresem eksploatacji, niskim poziomem hałasu podczas pracy oraz krótkim czasem sterowania. Są one dostępne jako pompy pojedyncze i wielokrotne.

Więcej informacji na temat pomp osiowo-tłoczkowych HYDAC

Czujniki HYDAC do strefy zagrożonej wybuchem Dla maksymalnego bezpieczeństwa: produkty do atmosfer potencjalnie wybuchowych

Przetworniki ciśnienia HYDAC

Nasze przetworniki ciśnienia oraz różnicowe przetworniki ciśnienia są dostępne w różnych typach ochrony przed zapłonem i mają certyfikat zgodnie z ATEX, IECEx oraz na rynek północnoamerykański (CCSAUS). Oprócz zastosowań takich jak hydraulika w branży naftowej i gazowej dostępna jest również specjalna wersja, zaprojektowana konkretnie do pracy z wodą.

Przełączniki ciśnienia HYDAC

Przełączniki ciśnienia HYDAC o konstrukcji samoistnie bezpiecznej mają certyfikat ATEX. W obudowie ogniotrwałego typu zabezpieczającego przed zapłonem urządzenia są dostępne również z wieloma dopuszczeniami zgodnie z ATEX, IECEx i na rynek północnoamerykański (CCSAUS).

Przekaźniki temperatury HYDAC

Nasze przekaźniki temperatury są dostępne długościami sondy do 350 mm. Urządzenia są dostępne w różnych typach ochrony przed zapłonem i mają certyfikat zgodnie z ATEX, IECEx oraz na rynek północnoamerykański (CCSAUS).

Przetworniki przepływu HYDAC

Przetworniki przepływu HYDAC ze stali nierdzewnej mogą być stosowane do ciśnienia roboczego 420 barów. Jak większość naszych czujników do zastosowania w atmosferach potencjalnie niebezpiecznych, urządzenia są dostępne w różnych typach ochrony przed zapłonem i mają certyfikat zgodnie z ATEX, IECEx oraz na rynek północnoamerykański (CCSAUS).

Encyklopedia ochrony przeciwwybuchowej Specyfikacje krajowe i międzynarodowe

Europa – dyrektywy ATEX

UE wydała dwie zharmonizowane dyrektywy dla Europy odnoszące się do zdrowia i bezpieczeństwa.

Wymagania dla maszyn i sprzętu

Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Ta dyrektywa określa stosowanie sprzętu elektrycznego i nie elektrycznego w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Jest przeznaczona głównie dla producentów urządzeń i komponentów, które są stosowane w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Zastąpiła ona pierwszą dyrektywę ATEX

94/9/WE. Od 20 kwietnia 2016 roku wszystkie nowe produkty wprowadzone na rynek muszą być certyfikowane zgodnie z nową dyrektywą 2014/34/UE. Wszystkie certyfikaty w ramach dyrektywy 94/9/WE pozostaną jednak ważne.

Wymagania mające zastosowanie do konstruktora/operatora systemu

Dyrektywa 99/92/WE (ATEX 153) definiuje minimalne wymagania dla zdrowia i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w odniesieniu do warunków roboczych oraz obsługi produktów i materiałów w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Dyrektywa dzieli stanowisko pracy na strefy i definiuje kryteria dla kategoryzacji produktów w tych strefach.

Transpozycja do prawa krajowego

Dyrektywy zostały transponowane do prawa krajowego w krajach Unii Europejskiej. W Niemczech dyrektywa 2014/34/WE została transponowana jako „rozporządzenie 11 odnoszące się do ustawy o bezpieczeństwie produktu”, znane również jako rozporządzenie o ochronie przeciwwybuchowej (ExVO). Dyrektywa 99/92/WE została transponowana jako rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV) oraz rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV).

Przepisy międzynarodowe – lECEx

IEC publikuje globalnie unormowane przepisy w kwestii technologii elektrycznej i elektronicznej. Komisje techniczne opracowują normy dla różnych obszarów specjalizacji. Aby zapewnić harmonizację, normy publikowane przez UEC są głównie przyjmowane do norm krajowych i europejskich bez większych zmian. Publikacje IEC dotyczące ochrony przeciwwybuchowej urządzeń i systemów elektrycznych są opracowywane przez komisję techniczną TC31. W ramach programu certyfikacji IECEx tworzy globalne ramy dla niezależnej kontroli i certyfikacji urządzeń oraz usług powiązanych z ochroną przed wybuchem.
Tak jak w przypadku ATEX, IECEx dzieli zagrożone obszary na strefy na podstawie częstotliwości i czasu trwania zagrożenia.

USA – NEC

W USA sprzęt elektryczny stosowany w atmosferach potencjalnie wybuchowych podlega krajowemu kodeksowi elektrycznemu (NEC).

Inaczej niż w przypadku regulacji w Europie oraz programu IECEx, NEC 500-504 dzieli atmosfery potencjalnie wybuchowe na trzy klasy (klasy I do III dla gazów, pyłów i włókien) oraz dwie grupy dla częstotliwości i czasu obecności tych substancji. W 1996 roku w NEC 505–506 wprowadzono model strefowy podobny do programu międzynarodowego, równolegle do modelu klasowego.
Sprzęt przeznaczony do stosowania w górnictwie jest certyfikowany zgodnie z przepisami administracji BHP w kopalniach (MSHA).

Kanada – CEC

W Kanadzie dopuszczenie jest wydane zgodnie z kanadyjskim kodeksem elektrycznym (CEC 18). Klasyfikacja tych obszarów opierała się wcześniej na modelu grupowym, tak jak w USA. Od ostatniej modyfikacji CEC w 2015 roku model strefowy jest wyłącznie stosowany do nowych systemów i nowych konstrukcji, podobnie do IECEx. Stary sprzęt zgodny z modelem grupowym może być nadal użytkowany zgodnie z poprzednimi regulacjami (załącznik J18). Prowincje kanadyjskie oddzielnie podejmują decyzje o wdrożeniu CEC. Czasami dołączane są załączniku.

Brazylia – INMETRO

Obecnym zestawem przepisów w Brazylii jest dyrektywa Inmetro 179/2010. Ta dyrektywa bezpośrednio akceptuje certyfikaty zgodnie z programem IECEx, ale inaczej niż w przypadku certyfikatów IECEx zachowują one ważność tylko przez trzy lata. Inne certyfikaty takie jak ATEX są akceptowane tylko wtedy, gdy są zharmonizowane z normami OEC 60079.

Eurazjatycka Unia Celna – TR CU 012

Rosja utworzyła Eurazjatycką Unię Celną (EACU) z Białorusią, Kazachstanem, Armenią i Kirgistanem. Skutkiem tego są jednolite przepisy wdrażane w tych krajach. Ochrona przed wybuchem jest uregulowana w dyrektywie TR-CU 012/2011. Certyfikaty EAC mogą być wydane dla dostaw jednorazowych na okres ważności, 1, 3 lub do 5 lat. Certyfikaty ATEX lub IECEx są akceptowane jako podstawa dla certyfikacji EAC.

Indie – PESO

W Indiach sprzęt elektryczny w atmosferach potencjalnie wybuchowych musi mieć zatwierdzenie ze strony PESO – Organizacja Bezpieczeństwa dla Produktów Naftowych i Wybuchowych. W kwestii dopuszczenia sprzętu przepisy indyjskie różnią się między urządzeniami produkowanymi w Indiach a urządzeniami importowanymi do Indii. W przypadku urządzeń indyjskich wyłączne zastosowanie mają normy krajowe. Są one oparte częściowo na starszych wersjach norm IEC i EN. W przypadku urządzeń importowanych wymagane są certyfikaty IECEx lub ATEX zgodnie z najnowszymi normami. Dopuszczenie może być przyznawane tylko przez CCoE – głównego kontrolera materiałów wybuchowych za pośrednictwem akredytowanego laboratorium badawczego w Indiach. Raporty z badań wydane przez laboratoria inne niż indyjskie są uwzględniane w obowiązkowych kontrolach. Dyrektor generalny bezpieczeństwa górniczego (DGMS) jest odpowiedzialny za produkty stosowane w górnictwie.

Chiny – NEPSI

Certyfikacja w Chinach podobna do programu IECEx. Oparta jest na normach IEC i EN, które zostały przyjęte lub zmodyfikowane. Certyfikaty ATEX lub IECEx mogą być stosowane jako podstawa dla certyfikacji chińskiej. Certyfikaty NEPSI muszą być odnawiane co pięć lat.

Korea – KOSHA

Certyfikacja jest również przeprowadzana zgodnie z programem IECEx w Korei. Przepisy koreańskie są również oparte na normach IEC i EN, które zostały przyjęte bez zmian lub zmodyfikowane. Certyfikaty ATEX lub IECEx, które zostały już wydane, mogą stanowić podstawę certyfikacji, mimo że trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe przepisy krajowe.

Japonia – TIIS

W Japonii sprzęt elektryczny wykorzystywany w zastosowaniach ochrony przeciwwybuchowej musi być certyfikowany przez TIIS – Instytut Techniczny Bezpieczeństwa Przemysłowego. Normy dla typów ochrony przed zapłonem są głównie oparte na normach serii IEC 60079. Starsze wydania tych norm zostały zharmonizowane w niektórych przypadkach, jednak dołączono również poprawki i odstępstwa. Certyfikaty TIIS są ważne przez 3 lata, a następnie muszą być odnawiane lub przedłużane. Normy mają zastosowanie tylko do urządzenie w obszarach z ryzykiem gazu lub pyłu. Urządzenia grupy I (górnictwo) nie podlegają programowi TIIS i również nie odgrywają istotnej roli ekonomicznej, ponieważ w Japonii jest tylko jedna komercyjna kopalnia węgla.

Australia, Nowa Zelandia – IECEx

Australia i Nowa Zelandia przyjęły program IECEx do swoich przepisów krajowych. To oznacza, że produkty z certyfikatem IECEx mogą być używane bezpośrednio. Wyjątkiem jest stan Queensland. Wciąż nie ma on własnych dopuszczeń w określonym zakresie. Biuro administracyjne dla systemu IECEx znajduje się w Australii.

Po bezpiecznej stronie z firmą HYDACProdukty przeciwwybuchowe dla wielu gałęzi przemysłu

Przez lata opracowujemy i dostarczamy certyfikowane komponenty oraz systemy do wielu różnych branż. Robiąc to zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie jakości i niezawodną identyfikację – wymagana dokumentacja jest dołączona do naszej dostawy w standardzie. Pomagamy znaleźć rozwiązania dzięki naszemu doświadczeniu z różnych branż. Jesteśmy do dyspozycji na całym świecie.

Ropa naftowa i gaz

W przypadku początkowej, środkowej lub końcowej fazy procesu HYDAC jest punktem kontaktowym w zakresie komponentów i systemów w przemyśle morskim oraz naftowym i gazowym.

Dowiedz się więcej

Technika Morska

Czy to wciągarki, urządzenia podnoszące czy stabilizatory. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami do zastosowań w żegludze. Twój partner w branży morskiej

Dowiedz się więcej

Broszury dotyczące ochrony przeciwwybuchowej Czy chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie przeciwwybuchowej i projektach minimalizujących ryzyko? Nasz podręcznik zawiera wszystkie szczegółowe informacje, lub można ogólnie zapoznać się z tematem na plakacie ATEX HYDAC.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami z zakresu ochrony przeciwwybuchowej

Przekażemy informacje dotyczące najnowszych dyrektyw i dopuszczeń. Zapraszamy do kontaktu w razie pytań – chętnie pomożemy.

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz więcej artykułów

Automatyzacja i IIoT
Tematy i produkty
| 3 min.

Zawory z elektroniką cyfrową

Duże silniki, Obrabiarki, Technologia morska, Elektrownie, Prasy i maszyny formujące, Przemysł celulozowo-papierniczy, Recykling, Elektrownie wiatrowe
Tematy i produkty
| 2 min.

Zawory do zastosowań przemysłowych