Lagar & policy

Ansvar

Vi vill betona att följande information är baserad på produktdetaljer och värden som relaterar till genomsnittliga applikationer, som inte nödvändigtvis gäller i specifika fall. Eftersom vi ständigt förbättrar våra produkter kan egenskaper, dimensioner och vikter också förändras, även om vi gör vårt yttersta för att kontinuerligt införliva dessa förändringar. För en specifik applikation för den produkt du behöver, vänligen kontakta vår lämpliga avdelning. De prestandaegenskaper som krävs kan sedan matchas med kraven i det enskilda fallet vid inköpsstället.

Om inget annat anges nedan är vårt ansvar - av några som helst juridiska skäl - uteslutet. Vi ska inte hållas ansvariga för skador som inte uppkommit av det levererade objektet själv, och i synnerhet tar vi inget ansvar för förlust av vinst eller annan ekonomisk förlust som kunden ådragit sig. Detta ansvarsfriskrivning gäller inte i fall av uppsåt och grov vårdslöshet. Det är inte heller tillämpligt på fel som har dolts på ett bedrägligt sätt eller vars frånvaro har garanterats, och inte heller i fall av klandervärd skada på liv, fysisk skada och hälsoskador. Om vi bryter mot en större avtalsförpliktelse genom grov vårdslöshet är vårt ansvar begränsat till den förutsebara skadan. Krav på produktansvar påverkas inte.

Visselblåsning

Medarbetare som misstänker en oegentlighet, som strider mot HYDACs värderingar, uppförandekod eller lag ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier.


Detta innebär att alla medarbetare har ett ansvar att rapportera vid misstanke eller upptäckt av oegentligheter och missförhållanden och alla ska känna sig trygga att agera. Vi anlitar i samråd med vårt moderbolag en extern tjänst kallad Legaltegrity där anonym rapportering kan göras. Alla inkommande anmälningar utreds grundligt. 


Här är länken för visselblåsning