Om HYDAC
Komponenter, elektrifiering, system och servicepartners sedan 1963.

Som en internationell grupp har vi ett globalt nätverk med experter, kvalitetsstandarder och kundfokus. På det här sättet kan vi nå upp till marknadens krav och hjälpa dig att utveckla din skräddarsydda lösning.
Välkommen att läsa mer om HYDAC nedan.

HYDAC – 50 internationella dotterbolag, ett DNA

Grundat i Saarland år 1963 som “Gesellschaft für Hydraulikzubehör” (företag för hydrauliska tillbehör) och styrt som familjeföretag har HYDAC aldrig upphört att förbättras.  Sedan 1980 har vi funnits i Sverige. HYDAC har nu 50 nationella företag, internationella dotterbolag, ungefär 500 återförsäljare och servicepartner, 14 produktlinjer och över 9 500 anställda runt om i världen.

Lita på HYDACs expertkunskap inom hydraulik, system- och vätsketeknik. Vi har åtagit oss att tillhandahålla lösningar som innehåller allt som omfattar den industriella sektorn och är hållbara och inriktade på alla kunder. Vi är inte teoretiker - med omfattande förståelse för industrin utvecklar vi system som står sig genom tiderna. För dig och med dig.

 

En global koncern med stor lokal närvaro

HYDAC AB är ett helägt dotterbolag till HYDAC International, som grundades 1980.
Vi är ett familjeägt företag och säljer komponenter, system och servicetjänster.
HYDAC Sverige har ca 77 anställda med huvudkontor i Spånga och filialer i Borås, Örnsköldsvik och Falun, samt lokala kontor i Göteborg, Nässjö, Umeå och Malmö.
Som en internationell grupp har vi ett globalt nätverk av expertis och kan uppfylla marknadens stränga kvalitetskrav och stödja dig som en expertpartner och ger dig som kund snabb och lokal support. Från eget lager i Sverige kan vi omgående ge den service och leveranser som önskas. En del av HYDACs varumärke är Made in Sweden, det står för en nära kontakt till våra kunder, där vi tillsammans redan i projekteringsfasen tar fram kundunika och kompletta lösningar och monterar hydraulsystem i Borås.  

Innovativa lösningar för hållbar utveckling

Vi har många års erfarenhet av långsiktig hållbarhet. Vi är ett innovationsdrivet företag och utvecklar konstant våra komponenter och system, för att bidra till långsiktig hållbarhet. Våra lösningar sträcker sig över hela industrisektorn, från skogsindustrin och pappersbruk till marinteknologi och gruvdrift. Med vår omfattande erfarenhet och expertis utvecklar vi system som håller över tid. Dagens krav är många: hållbarhet, digitalisering, e-mobilitet för att nämna några. Vi hjälper dig att vara framkant av tekniken genom effektiva och framtidsorienterade produkt- och systemlösningar, skräddarsydda för dina individuella branschbehov. 

Din partner inom elektrifiering

Som din partner inom e-mobilitet arbetar vi tillsammans med dig för att hitta de rätta lösningarna för era mobila maskiner. Vi är gärna med från början när en mobil maskin ska elektrifieras. Vi har kompletta lösningar för hela drivlinan, såsom elmotorer, batterier, kylsystem och styrsystem.

Vi bygger vår verksamhet på fem strategiska områden

Mission & vision

MISSION
Vi skapar en hållbar framtid för våra barn

VISION
Vi sätter standarden i branschen med siktet inställt på långsiktig hållbarhet genom engagemang, kompetens och flexibilitet.

Våra värdeord

Värdegrunden är en uppsättning av förhållningssätt, rättesnören eller ledstjärnor som talar om hur vi i organisationen ska förhålla oss till varandra och till uppdraget vi har. Värdegrunden bygger ofta på både värderingar och normer. Vi vill skapa en tydlig och gemensam värdegrund som genomsyrar hela vår organisation. Genom att verka enligt våra värderingar så tror vi att Hydac långsiktigt utvecklas positivt med trygga, motiverade och stimulerade medarbetare.

Vårt bidrag till en hållbar framtid

Vi bidrar till en hållbar framtid genom ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Med våra produkter hjälper vi kunderna att minska klimatpåverkan och förbättra miljön. Vår verksamhet präglas av långsiktig lönsamhet. ständig utveckling och resurssnål produktion.

Vårt hållbarhetsarbete

Uppförandekod

Uppförandekod HYDAC AB

INTRESSEKONFLIKT
HYDAC AB förväntar sig att alla anställda agerar med integritet för att säkerställa det förtroende för HYDAC AB, som innehas av våra kunder, leverantörer , intressenter och andra individer och organisationer som vårt företag samverkar med. Ingen anställd får bedriva personlig verksamhet eller bedriva ekonomiska eller affärsmässiga intressen som kan ge upphov till intressekonflikt med HYDAC AB eller som kan äventyra förmågan att uppfylla sitt arbetstagaransvar.


ARBETSRÄTT
HYDAC AB bedriver en anställningspolitik enligt principerna om att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi följer ILO-konventionen gällande bl.a. barnarbete, tvångsarbete, ickediskriminering och föreningsfrihet och respekterar därmed varje anställds rätt att gå med i fackförening eller annan personalorganisation och att delta i kollektiva förhandlingar.


PENNINGTVÄTT
HYDAC AB har åtagit sig att endast bedriva affärer med respektabla kunder och andra affärspartners, som bedriver verksamhet på ett lagligt sätt och vars medel härrör från legitima källor. Vi accepterar inga intäkter från brottslig verksamhet, tex penningtvätt, eller från terrorism. Alla anställda är skyldiga att följa redovisningsregler och krav, finansiella rapporteringskrav och rapporteringskrav som är tillämpliga vid kontantbetalning och andra betalningar i samband med transaktioner.


RÄTTVIS OCH LAGLIG KONKURRENS
HYDAC AB tror på rättvis och stark konkurrens. Vi deltar inte i, och är heller inte part i, avtal, affärsmetoder eller handlingar som i laglig bemärkelse eller i annan reglering är konkurrensbegränsande.


SEKRETESS
HYDAC AB är medveten om att sekretess är en viktig grund för kontakter och relationer. Vi förbinder oss därför att inte använda någon muntlig eller skriftlig konfidentiell information av kommersiell eller teknisk karaktär som har erhållits i samband med partnerbaserade möten, förhandlingar eller kontrakt och därtill hörande dokument, information och affärshemligheter för eget syfte och för att hemlighålla dem för tredje part.

MUTOR
HYDAC AB erbjuder, lovar, ger, kräver eller accepterar inte mutor eller annan oetisk förmån för att få, behålla eller ge en affär eller annan favör eller vinning.


ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
HYDAC AB, våra anställda, partners, rådgivare, distributörer och återförsäljare, måste som minsta standard följa alla lagar och förordningar i de länder där de verkar samt internationella förordningar och HYDAC ABs policys och uppförandekod för HYDAC AB. https://varaatagande.hydac.com/


MILJÖ
HYDAC AB åtar sig att se till att alla skadliga effekter på miljön av vår verksamhet, våra produkter och tjänster minimeras så långt det är praktiskt möjligt. Vi ska som minimum följa tillämpliga lagstadgade miljöbestämmelser och föreskrifter och aktivt arbeta för att minimera miljöriskerna. HYDAC AB ska fortsätta att utveckla konstruktioner och teknisk kunskap för att minska miljöpåverkan av våra processer och produkter.


HÄLSA OCH SÄKERHET
HYDAC AB har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett sätt som uppfyller högsta möjliga standard för hälsa och säkerhet. Vi arbetar även med att skydda våra anställda, våra fysiska tillgångar, information och vårt rykte mot potentiella säkerhetshot och arbetar aktivt med att minimera riskerna för hälso- och säkerhetstillbud.


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
HYDAC AB strävar efter att upprätthålla internationellt erkända mänskliga rättighetsstandarder (FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) varhelst verksamheten är belägen. Vi följer alla relevanta statliga myndigheters riktlinjer som är utformade för att säkerställa att produkter inte integreras i utrustning som används för terrorism eller missbruk av mänskliga rättigheter, dvs följa import- och exportkontrollbestämmelser där vi är verksamma.


SOCIALT ANSVAR
HYDAC AB kommer inte att bedriva kommersiell verksamhet i länder där det inte är möjligt att följa vår uppförandekod och kommer att avstå att göra affärer i länder som omfattas av internationella och nationella embargo, som förbjuder denna typ av affärer.

 

Ladda ner uppförandekod HYDAC AB

Ladda ner uppförandekod HYDAC AB (Engelsk Version)

Certifikat

Försäljningsvillkor

Leveransvillkor: 
Enligt Allmänna Leveransbestämmelser NL09 om inte annat villkor har överenskommits.

Fraktvillkor enligt Incoterms: 
EXW (Spånga) om inte annat villkor har överenskommits.

Betalningsvillkor: 
30 dagar om inte annat villkor har överenskommits. Efter förfallodagen debiteras ränta med 8% över gällande referensränta.

Priser och valutaklausul: 
Prislistan är i SEK exklusive; moms , emballage och frakt
Priserna i prislistan är baserade på en valutakurs 1 EUR=11 SEK (+/- 2%). Vi valuta justerar efter leveransdagens kurs till 80% om eurokursen avviker från denna nivå.

Materialkostnadstillägg:
Tillfälliga materialkostnadstillägg kan förekomma och redovisas då separat på ordererkännande och faktura.

Minsta ordervärde: 
Order under 1000 SEK tillkommer en minsta orderavgift på 500 SEK (50 EUR)

Restriktiva åtgärder:
Mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina. Importören/Köparen får inte sälja, exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, till Ryska federationen eller för användning i Ryska federationen några varor som levereras enligt eller i samband med avtal som faller inom ramen för artikel 12g i rådets förordning (EU) nr 833/2014, medan HYDAC AB har rätt att begära lämpliga rättsmedel i händelse av någon överträdelse.

Kontakta oss

Vårt team i Sverige

Läs mer